Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО 16 березня 2018 року завершив роботу проект професійного розвитку «ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ ЯК УМОВА ТА ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА» для керівників та заступників керівників експериментальних закладів освіти (для керівників та заступників керівників закладів освіти, які збираються розпочати дослідно-експериментальну роботу).

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО) – вищий навчальний заклад ІІІ–ІV рівня акредитації. Дата заснування – 15 жовтня 1939 року.

Місія інституту:

 • реалізація завдань державної політики в галузі освіти;
 • розвиток професіоналізму, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення готовності педагогів до роботи в умовах реформування освіти;
 • модернізація системи освіти дорослих.

Стратегічні напрями діяльності:  

 • застосування варіативних моделей організації освітнього процесу та оновлення змісту й технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти у зв’язку з реалізацією Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
 • посилення наукового потенціалу інституту, подальше дослідження наукових основ безперервної педагогічної освіти в контексті соціокультурних змін у державі, підготовка експериментальних та інноваційних розробок;
 • подальше використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчального призначення, упровадження дистанційної форми навчання та онлайн-навчання з використанням різних сертифікованих платформ для професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • удосконалення діяльності психологічної служби Луганської області з метою забезпечення високої ефективності освітніх реформ і психолого-педагогічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах військового конфлікту;
 • науково-методичний супровід роботи опорних шкіл у сільській місцевості регіону, опанування педагогами нових педагогічних функцій з урахуванням завдань закладів;
 • науково-методичний супровід інноваційної та дослідно-експериментальної роботи закладів освіти регіону з метою створення інноваційних освітніх практик, здійснення апробації різних нововведень, узагальнення досвіду й вироблення практичних рекомендацій щодо їх подальшого впровадження;
 • координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та взаємодія з відділами освіти об’єднаних територіальних громад з питань безперервного професійного розвитку педпрацівників і створення системи якісної освіти;
 • підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • науково-методичний та організаційний супровід реалізації державних і регіональних освітніх програм, заходів;
 • виявлення та дослідження ресурсу творчих майстерень педагогів області як джерела інноваційного педагогічного досвіду;
 • пошук ефективних моделей роботи з обдарованими дітьми в системі загальної середньої та позашкільної освіти;
 • розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів щодо організації та здійснення національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді;
 • розвиток співробітництва з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами, участь у міжнародних проектах, програмах з метою професійного розвитку педагогічних працівників регіону;
 • створення умов для охорони життя та здоров’я співробітників інституту, учасників освітнього процесу закладів Луганської області, дотримання правил безпечної життєдіяльності в надзвичайних умовах.

У структурі інституту є: ректор - І. І. Цимбал, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з навчальної роботи - А. О. Данильєв, кандидат історичних наук, доцент; проректор з наукової роботи - О. В. Касьянова, кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з науково-педагогічної роботи - С. О. Жерліцин; проректор з адміністративно-господарської роботи - М. І. Чернов. Працюють відділ кадрів, канцелярія, бухгалтерія.

Структурними підрозділами інституту є чотири кафедри:

- кафедра педагогіки та психології (завідувач - О. В. Пагава, кандидат психологічних наук);

- кафедра управління освітою (завідувач - Л. М. Михайлова, кандидат педагогічних наук);

- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання (в. о. завідувача - І. В. Хайло, старший викладач кафедри);

- кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання (завідувач - О. О. Буряк, кандидат педагогічних наук).

У межах кафедр функціонують центри:

- Обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти (завідувач - В. В. Байдик, кандидат психологічних наук) - кафедра педагогіки та психології;

- Центр моніторингу якості освіти та ЗНО (завідувач - В. А. Міняйло, методист) - кафедра управління освітою.

- Центр інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання (завідувач – А. І. Степаненко, старший викладач) - кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання.

- Редакційно-видавничій відділ (завідувач - О. В. Савенкова, методист).

Кадровий потенціал інституту станом на 01.01.2018 року складає загалом – 16 наукових та науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук – 3; кандидатів педагогічних наук – 13. Учені звання мають 9 співробітників, з них: «професор» – 2; «доцент» – 7. Педагогічних працівників – 33.

Луганський ОІППО виконує три основні взаємопов’язані між собою функції: розвиває професіоналізм педагогів; забезпечує науково-методичний супровід інновацій; проводить регіональні науково-педагогічні дослідження.
Система підвищення кваліфікації в Луганському ОІППО складається з трьох форм навчання: денної, заочної, дистанційної (ліцензований обсяг – 6000 осіб на рік); щорічно розробляються понад 130 варіантів навчальних планів курсів підвищення кваліфікації, упроваджуються інноваційні технології післядипломної педагогічної освіти.

Інноваційні технології в роботі ЛОІППО
В інституті розроблені та використовуються інноваційні технології, а саме:

 • «Технопарк для освітян» – технологія запровадження інновацій;
 • опорний конспект – технологія навчання дорослих з опорою на практичний досвід, структурування інформації та інтерактивність;
 • проект професійного розвитку – технологія взаємодії з методичними кабінетами та методичними об’єднаннями в міжкурсовий період;
 • мережі професійної взаємодії – технологія залучення до професійного розвитку вчителів кращих навчальних закладів, провідних викладачів і науковців, громадських організацій;
 • «Організація, що навчається» – технологія професійного розвитку педагогів за напрямами наукового пошуку, спеціалізації, експерименту в конкретному навчальному закладі.

Наукові дослідження 

Структурні підрозділи інституту забезпечують розробку науково-дослідної теми «Освітньо-інформаційний простір інституту післядипломної освіти як науково-методичне середовище професійного розвитку педагогів». У межах означеної теми кожен структурний підрозділ досліджує один з напрямів професійного розвитку педагогів, а саме:

 • «Сучасні методологічні засади розвитку психолого-педагогічних компетентностей педагогів ДНЗ та ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти» (кафедра педагогіки та психології);
 • «Інноваційні підходи професійного розвитку керівних кадрів та педагогічних працівників в умовах сучасної неперервної освіти» (кафедра управління освітою);
 • «Науково-методичне забезпечення реалізації оновленого змісту гуманітарної складової Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання);
 • «Науково-методичні засади підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти засобами компетентнісно-діяльнісного підходу» (кафедра природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання);
 • «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників психологічної служби системи освіти Луганської області» (обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти).

Освітньо-інформаційний простір інституту представлений інститутським освітнім порталом www.loippo.edu.ua, який поєднує 16 структурних компонентів. Розроблені цифрові ресурсів на регіональному рівні (11), діють 17 віртуальних педагогічних спільнот.

Триває друк науково-методичного журналу «Освіта на Луганщині» з періодичністю чотири номери на рік, електронна версія – на порталі інституту: http://loippo.edu.ua/activities/editorial-and-publishing-activities/sci-methodical-journal-edu-in-luhansk.

Партнери

Інститут співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України, Українським центром оцінювання якості освіти, Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти, Луганською обласною державною адміністрацією та Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, управліннями й відділами освіти міст і районів області, відділами освіти об’єднаних територіальних громад, методичними кабінетами (центрами).

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розпочав свою історію з 1939 року. На підставі ухвали Ради народних комісарів УРСР про реорганізацію обласних методичних кабінетів було засновано Луганський обласний інститут удосконалення вчителів, правонаступником якого став ЛОІППО.

Становлення нової установи забезпечив перший директор інституту – Олексій Іванович Дидоренко. У різні роки інститут очолювали Олександр Іванович Можаєв, Віталій Миколайович Шепель, Неля Олександрівна Клочкова, Вікторія Костянтинівна Суханцева, Тамара Михайлівна Сорочан, діяльність яких на керівній посаді сприяла вирішенню актуальних проблем освіти, розвитку педагогічної творчості.

На початку 80-х років ХХ століття інститут став опорним центром республіканського інституту вдосконалення вчителів (м. Київ). До 01.12.1994 р. інститут здійснював діяльність на основі статуту, затвердженого Луганською обласною державною адміністрацією. Згідно з наказом обласного управління освіти Луганського обласного виконкому № 224 від 28.11.1994 р. інститут удосконалення вчителів було закрито й відкрито Луганський обласний інститут післядипломної освіти.

Луганський ОІППО входить до об’єктів спільної власності територіальних громад Луганської області, управління якими здійснює обласна рада або уповноважений нею орган (рішення обласної ради від 20.02.1998 р. №22/5).

Протягом 23 років діяльності в незалежній Україні інститут забезпечував безперервну освіту педагогів області, надавав науково-методичну допомогу вчителям, вихователям, керівникам навчально-виховних закладів області, усім іншим категоріям працівників системи загальної середньої освіти.

Сьогодні в Луганському ОІППО працюють чотири кафедри, два центри та два відділи, кожен із яких має свою історію створення та розвитку.

Так, уперше кафедра педагогіки та психології була створена в 1986 році в обласному інституті вдосконалення вчителів. Назва кафедри кілька разів змінювалася, відповідно, змінювалися напрями її діяльності. У результаті реорганізації кафедра педагогіки та психології знову була відроджена в березні 2008 року.

У 1994 році було створено кафедру соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання і кафедру природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання. Роком пізніше в ЛОІППО відкрилася кафедра філософії і соціології освіти, яка пройшла шлях становлення до кафедри управління освітою.

Структурний підрозділ Луганського ОІППО — редакційно-видавничий відділ — був створений 1998 року. Тоді ж у ЛОІППО вперше відкрився Центр практичної психології (сучасна назва — Луганський обласний центр практичної психології та соціальної роботи), який став головною координуючою ланкою в структурі управління психологічною службою області.

У 2006 році з метою створення системи моніторингу якості освіти, постійного моніторингу впровадження нових технологій превентивної освіти та впровадження ЗНО навчальних досягнень учнів був створений Центр моніторингу якості освіти та оцінювання превентивної освіти дітей і молоді (сьогодні Центр моніторингу якості освіти та ЗНО) як структурний підрозділ інституту.

Сучасна історія Луганського ОІППО твориться в місті Сєвєродонецьку, куди згідно з наказом Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 36 від 20.10.2014 року було переведено заклад.

Наразі ЛОІППО працює за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 111, Сєвєродонецька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14.