1. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти / С. О. Жерліцин, Н. В. Грабовенко, О. Л. Рачок // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (Севастополь). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 76–89.
 2. 2. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. – Харків : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 124 с.
 1. Взаємозв’язок проблем самотності та спілкування / Н. В. Барінова, О. В. Пагава // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. ‑ № 902. – Серія «Психологія». – Вип. 43. – С. 13–19.
 2. Психологічні підходи до вивчення неврозу як чинника феномену самотності / О. В. Пагава // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. C. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. VII. Екологічна психологія. – Вип. 27. – С. 221–231.
 3. Гносеологічні витоки та сучасний стан проблеми самотності в психології / О. В. Пагава, Л. В. Вереіна //Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 82–90.
 4. Вікові зміни ціннісних орієнтацій у чоловіків / О. В. Пагава //Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – № 2 (28). – С. 220–227.
 5. Гносеологічні витоки проблеми самотності у філософії / О. В. Пагава // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб.наук.праць / За заг. ред. к. філос .н. М. А. Журби. – Частина І. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 301–308.
 6. Особливості впливу проблеми самотності на міжособистісні взаємини / О. В. Пагава // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 18–19 травня 2011 р. / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори», 2011. – С. 172–174.
 7. Невроз як один з чинників проблеми самотності / О. В. Пагава //Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук.праць / За заг. ред. к. філос. н. М. А. Журби. – Частина ІІ. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 80–84.
 8. Прояв феномену самотності як однієї з ознак нестатку спілкування / О. В. Пагава //Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук.праць / За заг. ред. к. філос. н. М. А. Журби – Частина ІІ. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 84–88.
 9. Вплив вікових змін ціннісних орієнтацій чоловіків на структуру їх особистості / О. В. Пагава // Матеріали ІІ наук.-практ. конференції «Філософські проблеми людини», 16–17 листопада 2012 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 140–142.
 10. Надання психолого-педагогічної підтримки учасникам навчально-виховного процесу в зоні АТО / О. В. Касьянова, О. В. Пагава // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С. ­ 2015. – № 2 (41). – С. 26–34.
 11. «Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу» : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. – Харків : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 124 с. – (додаток).
 12. Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В. Пагава, К. С. Ротанова. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 200 с.
 13. The problem of psycho-emotional stability of the individual in the information society / О. V. Pagavа // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chef M. A. Zhurba. – April # 6, 2016. – P. 87–92.
 14. Пагава О. В. Проблема психоемоційної стійкості особистості в умовах інформаційного суспільства / О. В. Пагава // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chef M.A.Zhurba. – April № 6, 2016. – 278 p.
 15. Пагава О. В. Роль індивідуальних особливостей людини в міжособистісній взаємодії / О. В. Пагава // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Сєвєродонецьк : Монреаль : ЦСП «НБК», Вид-во СНУ ім. В. Даля. - Ч. 2. - С. 65–69.
 1. Кечик О. О. Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Електронний вісник Донбасу. – 2011. – № 1.
 2. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу з іноземної мови / О. О. Кечик // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 84–89.
 3. Кечик О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 21. – С. 73–79.
 4. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при вивченні іноземної мови / О. О. Кечик // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – C. 387–395.
 5. Кечик О. О. Інформаційні технології – складова ефективної організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Буряк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 20. – С. 95–101.
 6. Кечик О. О. Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1.
 7. Кечик О. О. Педагогічна система організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта : РИО КГУ, 2014. – Вып. 45. – Ч. 5. – С. 136–141.
 8. Кечик О. А. Организация самостоятельной работы студентов педагогического колледжа / О. А. Кечик // Нижегородское образование. – Нижний Новгород : ГБОУ ДПО «Нижегородский інститут развития образования», 2014. – № 4. – С. 153–158.
 9. Кечик О. О. Проблеми організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик, О. О. Гуцкало // Наука в інформаційному просторі : зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т 3. – С. 33–34.
 10. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Наукова молодь : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Міністерство освіти і науки України, Міжнародна академія наук педагогічної освіти [та ін.]. – Луганськ : Знання, 2008. – С. 116–118.
 11. Кечик О. О. Форми та методи організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик // Наукова молодь : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. / Міністерство освіти і науки України, Міжнародна академія наук педагогічної освіти [та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2009. – С. 40–42.
 12. Кечик О. О. Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням інноваційних технологій / О. О. Кечик // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору : зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., 23 березня 2011 р., Частина 1 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, КВНЗ «Донецький педагогічний коледж». – Донецьк : КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011. – С. 264–269.
 13. Кечик О. О. Самостійна робота як складова підготовки майбутніх учителів іноземної мови / О. О. Кечик // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 22 березня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Стаханов : СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 77–79.
 14. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови засобами проектної технології / О. О. Кечик // Проектна технологія як засіб розвитку усного мовлення : зб. матеріалів регіонального наук.-практ. семінару, 28 листопада 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2012. – С. 15–19.
 15. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу в світлі Болонського процесу / О. О. Кечик // Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 грудня 2012 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. – С. 58–61.
 16. Кечик О. О. Комп’ютерні технології – один із методів ефективної організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / О. О. Кечик, А. М. Тур // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації : матеріали міжвузівської регіональної наук.-практ. конф., 19 березня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 85–87.
 17. Кечик О. О. Форми та методи організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 21–28 лютого 2011 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 70–73.
 18. Кечик О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 20–26 лютого 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2012. – С. 94–96.
 19. Kechik O. The application of innovative pedagogical technologies in the organization of students’ self-work of pedagogical college / O.Kechik, O. Kharchenko// Scientific Youth: Education and Science : book of abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-conference, February, 18 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Council of Young Scientists. – Luhansk : SI «LNU», 2013. – P. 123–125.
 20. Kechik O. Organization of students’ self-work of pedagogical college by means of innovative pedagogical technologies / O. Kechik, O. Kharchenko // Scientific Youth: Priorities of the World Science : festschrift of the IV International Scientific-Practical Conference, February, 20 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Kazan (Volga Region) Federal University. – Luhansk :«LNU», LLC «Virtualnaya realnost», 2014.– P. 57–59.
 21. Кечик О. О. Organization of students’ self-work in foreign language by means of innovative technologies / О. О. Кечик // Ибрай Алтынсарин и актуальные проблемы развития профессионального образования в эпоху глобализации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Алтынсаринские чтения– 2015». – Рудный (Казахстан). – КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина», 2015. – С. 43–46.
 22. Кечик О. О. Organization of students’ self-work of foreign language by means of innovative technologies / О. О. Кечик // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті. – Чернівці. – 2015.
 23. Кечик О. О. Мовленнєва культура студентів як складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. О. Кечик // Слобожанська беседа-8. Екологія мови – екологія людських стосунків. – Старобільськ. – 2015. – С. 127–130.
 24. Кечик О. О. Содержательный компонент системы организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа / О. О. Кечик // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти. – Стаханов-Лисичанськ. – 2015. – С. 128–133.
 25. Кечик О. О. Організація позакласної роботи з іноземної мови в початковій школі / О. О. Кечик // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1. – С. 80–83.
 26. Кечик О. Інструменти андрагога: інтерактивні методи навчання / Ольга Кечик // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – № 3 (44). – 2016. – С. 11–13
 27. Кечик О. О. Use of Technology in Teaching English / О. О. Кечик // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. – Канада. – 2016.
 28. Кечик О. О. Use of technology in teaching English / О. О. Кечик // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції]. – Суми, 2016.
 29. Кечик О. О. Інструменти андрагога: інтерактивне навчання / О. О. Кечик // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2016. – № 4 (40).
 30. Кечик О. О. Інструменти андрагога: інтерактивне навчання / О. О. Кечик // Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти [матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Харків, 2016.
 31. Кечик О. О. Innovative technologies in English language teaching / О. О. Кечик // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті [матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Чернівці, 2016.
 1. Калько І. В. Особливості формування гендерної культури майбутніх фахівців / І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231) :Пед. науки. – С. 245–248.
 2. Калько І. В. Гендерні аспекти в системі вищої освіти/ І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 4 (215) :Пед. науки. – С. 184–189.
 3. Калько І. В. Сутність гендеру в науковому базисі гендерної проблематики / І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія» : зб. ст. – Ялта, 2011. – Вип. 34, ч. 2. – С. 88–92.
 4. Калько І. В. Критерії сформованості гендерної культури студентської молоді/ І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія» : зб. ст. – Ялта, 2012. – Вип. 36, ч. 1. – С. 66–70.
 5. Калько І. В. Гендерна освіта і виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема / І. В. Калько // Соціальна педагогіка:теорія та практика. – Вид-во : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 4. – С. 26–31.
 6. Калько І. В. Наповнення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу гендерною тематикою як одна із умов формування гендерної культури студентської молоді / І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія»: зб. ст. – Ялта, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 87–92.
 7. Калько І. В. Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Вид-во : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – № 1. – С. 56–59.
 8. Калько І. В. Гендерна культура в духовно-моральному розвитку студентської молоді/ І. В. Калько // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ, 2012. – Вип. 3 (50). – С. 65–72.
 9. Калько І. В.Використання інтерактивних технологій як одна із умов формування гендерної культури сучасної студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / І. В. Калько // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – Ч. 2. – С. 176–180.
 10. Калько И. В. Анализ эффективности внедрения педагогических русловий формирования в процес се изучения социально-гуманитарных дисциплин по информационному критерию знаний / И. В. Калько // Апробация. – Махачкала, 2014. – № 2 (17). – С. 63–66.
 11. Калько І. В. Гендерна освіта і виховання в сучасних соціокультурних умовах/ І. В. Калько // Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 черв. 2011 р. – Судак, 2011. – С. 56–57.
 12. Калько І. В. Діагностування процесу формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів за інформаційно-знаннєвим критерієм / І. В. Калько // Статистичний та інтерактивний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2012) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. INTERNET–конф. (12–23 берез. 2012 р.). – Луганськ, 2012. – С. 69–70.
 13. Калько І. В. Діагностування процесу формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів за практико-поведінковим критерієм / І. В. Калько// Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 черв. 2012 р. – Судак, 2012. – С. 54–57.
 14. Калько І. В. Зміст та особливості гендерної культури сучасної студентської молоді/ І. В. Калько // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии: материалы междунар. науч.-практ. конф., (Луганск, 4 окт. 2012 г.). – Луганск, 2012. – С. 88–91.
 15. Калько І. В. Стан сформованості гендерної культури студентської молоді за особистісно-змістовним критерієм / І. В. Калько // Актуальні проблеми українознавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2012. – С. 278–281.
 16. Калько І. В. Концептуальні ідеї формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / І. В. Калько // Статистичний та інтерактивний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2013) : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. INTERNET-конф., (11–22 берез. 2013 р.). – Луганськ, 2013. – С. 58–59.
 17. Калько И. В. Характеристика уровня сформированности гендерной культуры студенческой молодежи в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин / И. В. Калько // Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2013 г. – Прага, 2013. – С. 106–113.
 18. Калько И. В. Определение уровня сформированности гендерной культуры студенческой молодежи в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин / И. В. Калько // Современные технологии управления : материалы Междунар. науч. конф. «Развитие теории и практики педагогики, педагогической и социальной психологии в условиях обновления системы образования». – СПб., 28–30 апр. 2013. – С. 214–220.
 19. Гришак С. М., Калько І. В. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / Калько І. В. / Гришак С. М., Калько І. В. // Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» – № 4 (28), 2014. 
 20. Калько І. В. Позааудиторна робота зі студентами як одна з форм руйнування усталених та формування сучасних гендерних уявлень / І. В. Калько // Гендерна парадигма освітнього простору : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015.  –Вип. 1.  – С. 94–98.
 21. Калько І. В. Гендерно-культурні аспекти нормативно-правового забезпечення студентської молоді / І. В. Калько // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : ХУІ Міжнар. наук.-прак.INTERNET–конф., (1–2 серп. 2015 р.). – Переяслів-Хмельницький, 2015. – С. 60–61.
 22. Калько І. В. Використання інтерактивних технологій в процесі викладання гендерно-спрямованого матеріалу / І. В. Калько // Гендерна політика міст : матеріали ІУ Міжнар. наук.-прак. конф., Харків 6–7 жовт. 2015 р. – С. 103–106.
 23. Калько І. В. Особливості інтеграції гендерних технологій в навчально-виховний процес / І. В. Калько // Лабіринти реальності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Рубіжне 19–20 жовт. 2015 р. – С. 163–166.
 24. Калько І. В. Реалізація гендерного підходу в навчально-виховному процесі / І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1 (298) :Пед. науки. – С. 194–204.
 1. Журба М. А. Віртуальна занепалість людини культури : монографія / В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугуценко, М. А. Журба. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 340 с.: бібліогр. 350 назв.
 2. Журба М. А. Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння : монографія / Журба М. А. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 349 с. : бібліог. 423 назв.
 3. Журба М. А. Естетична імперативність цивілізації та культури : монографія / Ісаєв В. Д., Журба М. А. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 188 с.: бібліогр. 223 назв.
 4. Журба М. А. Естетична імперативність: здобутки та поразки соціуму : навчальний посібник / В. Д. Ісаєв, М. А. Журба. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 304 с.
 5. Журба М. А. Естетична імперативність: здобутки та поразки соціуму : мультимедійний навчальний посібник [Електронний Ресурс] / В. Д. Ісаєв, М. А. Журба. – 80 Min / 700 MB. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, ХР; (CD-ROM).
 6. Журба М. А. Друга природа другої реальності / Микола Журба // Схід. Аналітично-інформаційний журнал / Гол. ред. В. Білецький. – Донецьк: Український культурний центр, 2009. –№ 8 (99). – С. 95–99.
 7. Журба М. А. Культура некультури / М. А. Журба // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / Гол. ред. Курило В. С. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – № 7 (194). – Ч. 1.– С. 95–101.
 8. Журба М. А. Векторна сегментація культури: метафізичний аспект // Микола Журба / Філософські дослідження : Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Випуск – 15. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 57–65.
 9. Журба М. А. Філософська рефлексія віртуальної реальності //Журба М. А. / Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Випуск 61 (№6). – С. 251–259.
 10. Журба М. А. Трансформація реальності: медіальний поворот / Журба М. А. / Схід : інформаційно-аналітичний журнал / Гол. ред. В. Білецький. – Донецьк : Український культурний центр, 2013. – № 2 (122). – С. 112–116.
 11. Журба М. А. Дигіталізація культури та медіаризики: метафізичний аспект / Журба М. А. // Вісник Дніпропетровського ун-ту. – Дніпропетровськ : Інновація – Т. 21. – № 9/2 – Серія: Філософія, соціологія, політологія – Вип. 23 (2) – С. 114–120.
 12. Журба М. А. Метафізичний конструкт віртуальної реальності в контексті деесенціального дискурсу // М. А. Журба // Філософські дослідження : Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Вип. 17. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 168–180.
 13. Журба М. А. У пошуках Єдиного: повернення до античних джерел / Журба М. А.// Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 87 (8). – С. 178–182.
 14. Журба М.А. У пошуках Єдиного: лабіринти нелінійності / Журба М. А.// Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 88 (9). – С. 107–111.
 15. Журба М. А. Матриця дигіталізованої медіакультури: перезавантаження системи // М. А. Журба // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. - Частина 1. - Монреаль: СPM «ASF»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 5-8.
 16. Журба М. А. Новий освітній простір та квазіпатріотизм / М. А. Журба // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Рубіжне : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 79-82.
 17. Журба М. А. Особливості організації сучасного виховного процесу / М. А. Журба // Трансфорація управління вітчизняною освітою на принципах освітнього менеджменту: зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наук.-практич. конфер. м. Дніпропетровськ, 9 червня 2016 року. – Д.: ТОВ «Інновація», 2016. – С. 119-122.
 18. Журба М. А. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів / М. А. Журба, І. О. Кузьміченко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. – February # 5, 2015. – Р. 139-141.