1. Истинная любовь как освобождение и лжелюбовь как порабощение в философских размышлениях Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Російська філософія: Історія методологія, життя: Наукове видання міжнародної наукової конференції. 23–25 червня 2011. Вип. 10. – С. 276–282.
 2. Особливості естетичних поглядів М. О. Бердяєва на культуру модернізму / Г. І. Савонова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. – 2011. – Т. 19, № 9/2. – С.20–25.
 3. Дьявол как хаос и диявол как абсолют зла в творчестве Н. Бердяева/ А. И. Савонова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: [Науковий журнал]. – 2011. – № 1(2). – С. 97–104.
 4. Свобода и разнообразие ее сущностей в философии Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Грані: [Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах]. – 2011. – №6 (80). – С. 66–70.
 5. Религиозный контекст философии Фр. Ницше в представлении руського філософа Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Сучасна наука в мережі Internet: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 лютого 2012. – С. 66–69.
 6. Понятие свободы в творчестве французьких философов-экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю / А. И. Савонова // Тенденции развития научных исследований: Материалы международной научной конференции. 28 февраля 2012. – С.13–16.
 7. Савонова А. И. Мистицизм в философии Н. А. Бердяева и Н. В.Гоголя / А. И. Савонова // Історико-філософські читання молодих учених: Матеріали 1-ої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12 квітня 2012. –С. 217–219.
 8. Аспекти сприйняття поняття «Ungrund» у філософському вченні М. О. Бердяєва / Г. І. Савонова // Схід: [Аналітично-інформаційний журнал]. – 2012. – № 5(119). – С.134–137.
 9. Творчество как духовная сущность непрерывного образования в контексте философии Н. А. Бердяева/ А. И. Савонова // Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя), 2015.
 10. Матеріальне заохочення вчителя як шлях до професійного розвитку / Г. І. Савонова // Педагогіка: традиції та інновації: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 15–16 травня 2016 року. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»), 2015. – С. 30–32.
 11. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Ч. 1. / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, Г. І. Савонова. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Резніков В. С. , 2015. – 186 с.
 12. Свобода як фон багатовікового діалогу людини і бога у філософії М. О. Бердяєва / Г. І. Савонова // Освіта на Луганщині. – №1 (40), 2015. – С. 122–128.
 13. Современная этика зла в философии Анри Бадью / А. И. Савонова // Збірник «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». – № 3, 2015. – С. 151–157.
 14. Проблема свободи добра і свободи зла в творчості Августина Аврелія та Миколая Бердяєва / Г. І. Савонова // Освіта на Луганщині. – № 2 (41), 2015. – С. 115–120.
 15. Савонова А. И. Абстрактный Бог и образный Бог философской и религиозной веры в контексте размышлений Карла Теодора Ясперса / А. И. Савонова // Virtus [scientific journal]. – 2016. – june, issue 7. – P. 32-36
 16. Савонова А. И. Пути поиска божественного бытия М. Хайдеггером / А. И. Савонова // Актуальні проблеми філософії та соціології [Науково-практичний журнал]. – 2016. – Вип. 9. – С. 106–109
 17. Савонова Г. І. Криза ідентичності як фон проблеми патріотизму в Україні / Г. І. Савонова // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. - № 2 (43). – С. 19-23
 1. Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти / С. О. Жерліцин, Н. В. Грабовенко, О. Л. Рачок // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції (Севастополь). – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 76–89.
 2. 2. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. – Харків : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 124 с.
 1. Взаємозв’язок проблем самотності та спілкування / Н. В. Барінова, О. В. Пагава // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. ‑ № 902. – Серія «Психологія». – Вип. 43. – С. 13–19.
 2. Психологічні підходи до вивчення неврозу як чинника феномену самотності / О. В. Пагава // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. C. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. VII. Екологічна психологія. – Вип. 27. – С. 221–231.
 3. Гносеологічні витоки та сучасний стан проблеми самотності в психології / О. В. Пагава, Л. В. Вереіна //Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 2 (26). – С. 82–90.
 4. Вікові зміни ціннісних орієнтацій у чоловіків / О. В. Пагава //Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – № 2 (28). – С. 220–227.
 5. Гносеологічні витоки проблеми самотності у філософії / О. В. Пагава // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб.наук.праць / За заг. ред. к. філос .н. М. А. Журби. – Частина І. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 301–308.
 6. Особливості впливу проблеми самотності на міжособистісні взаємини / О. В. Пагава // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин», 18–19 травня 2011 р. / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори», 2011. – С. 172–174.
 7. Невроз як один з чинників проблеми самотності / О. В. Пагава //Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук.праць / За заг. ред. к. філос. н. М. А. Журби. – Частина ІІ. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 80–84.
 8. Прояв феномену самотності як однієї з ознак нестатку спілкування / О. В. Пагава //Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук.праць / За заг. ред. к. філос. н. М. А. Журби – Частина ІІ. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 84–88.
 9. Вплив вікових змін ціннісних орієнтацій чоловіків на структуру їх особистості / О. В. Пагава // Матеріали ІІ наук.-практ. конференції «Філософські проблеми людини», 16–17 листопада 2012 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 140–142.
 10. Надання психолого-педагогічної підтримки учасникам навчально-виховного процесу в зоні АТО / О. В. Касьянова, О. В. Пагава // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С. ­ 2015. – № 2 (41). – С. 26–34.
 11. «Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу» : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. – Харків : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 124 с. – (додаток).
 12. Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В. Пагава, К. С. Ротанова. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 200 с.
 13. The problem of psycho-emotional stability of the individual in the information society / О. V. Pagavа // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chef M. A. Zhurba. – April # 6, 2016. – P. 87–92.
 14. Пагава О. В. Проблема психоемоційної стійкості особистості в умовах інформаційного суспільства / О. В. Пагава // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chef M.A.Zhurba. – April № 6, 2016. – 278 p.
 15. Пагава О. В. Роль індивідуальних особливостей людини в міжособистісній взаємодії / О. В. Пагава // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Сєвєродонецьк : Монреаль : ЦСП «НБК», Вид-во СНУ ім. В. Даля. - Ч. 2. - С. 65–69.
 1. Кечик О. О. Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Електронний вісник Донбасу. – 2011. – № 1.
 2. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу з іноземної мови / О. О. Кечик // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 3. – С. 84–89.
 3. Кечик О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 21. – С. 73–79.
 4. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу при вивченні іноземної мови / О. О. Кечик // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – C. 387–395.
 5. Кечик О. О. Інформаційні технології – складова ефективної організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Буряк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 20. – С. 95–101.
 6. Кечик О. О. Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1.
 7. Кечик О. О. Педагогічна система організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта : РИО КГУ, 2014. – Вып. 45. – Ч. 5. – С. 136–141.
 8. Кечик О. А. Организация самостоятельной работы студентов педагогического колледжа / О. А. Кечик // Нижегородское образование. – Нижний Новгород : ГБОУ ДПО «Нижегородский інститут развития образования», 2014. – № 4. – С. 153–158.
 9. Кечик О. О. Проблеми організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик, О. О. Гуцкало // Наука в інформаційному просторі : зб. наук. праць IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовтня 2008 р. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т 3. – С. 33–34.
 10. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик // Наукова молодь : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Міністерство освіти і науки України, Міжнародна академія наук педагогічної освіти [та ін.]. – Луганськ : Знання, 2008. – С. 116–118.
 11. Кечик О. О. Форми та методи організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик // Наукова молодь : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. / Міністерство освіти і науки України, Міжнародна академія наук педагогічної освіти [та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2009. – С. 40–42.
 12. Кечик О. О. Організація самостійної роботи з іноземної мови з використанням інноваційних технологій / О. О. Кечик // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору : зб. матеріалів регіональної наук.-практ. конф., 23 березня 2011 р., Частина 1 / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, КВНЗ «Донецький педагогічний коледж». – Донецьк : КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011. – С. 264–269.
 13. Кечик О. О. Самостійна робота як складова підготовки майбутніх учителів іноземної мови / О. О. Кечик // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 22 березня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Стаханов : СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 77–79.
 14. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови засобами проектної технології / О. О. Кечик // Проектна технологія як засіб розвитку усного мовлення : зб. матеріалів регіонального наук.-практ. семінару, 28 листопада 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2012. – С. 15–19.
 15. Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу в світлі Болонського процесу / О. О. Кечик // Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3 грудня 2012 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. – С. 58–61.
 16. Кечик О. О. Комп’ютерні технології – один із методів ефективної організації самостійної роботи студентів з іноземної мови / О. О. Кечик, А. М. Тур // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації : матеріали міжвузівської регіональної наук.-практ. конф., 19 березня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 85–87.
 17. Кечик О. О. Форми та методи організації самостійної роботи студентів / О. О. Кечик // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 21–28 лютого 2011 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 70–73.
 18. Кечик О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 20–26 лютого 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2012. – С. 94–96.
 19. Kechik O. The application of innovative pedagogical technologies in the organization of students’ self-work of pedagogical college / O.Kechik, O. Kharchenko// Scientific Youth: Education and Science : book of abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-conference, February, 18 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Council of Young Scientists. – Luhansk : SI «LNU», 2013. – P. 123–125.
 20. Kechik O. Organization of students’ self-work of pedagogical college by means of innovative pedagogical technologies / O. Kechik, O. Kharchenko // Scientific Youth: Priorities of the World Science : festschrift of the IV International Scientific-Practical Conference, February, 20 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Kazan (Volga Region) Federal University. – Luhansk :«LNU», LLC «Virtualnaya realnost», 2014.– P. 57–59.
 21. Кечик О. О. Organization of students’ self-work in foreign language by means of innovative technologies / О. О. Кечик // Ибрай Алтынсарин и актуальные проблемы развития профессионального образования в эпоху глобализации : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Алтынсаринские чтения– 2015». – Рудный (Казахстан). – КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина», 2015. – С. 43–46.
 22. Кечик О. О. Organization of students’ self-work of foreign language by means of innovative technologies / О. О. Кечик // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті. – Чернівці. – 2015.
 23. Кечик О. О. Мовленнєва культура студентів як складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. О. Кечик // Слобожанська беседа-8. Екологія мови – екологія людських стосунків. – Старобільськ. – 2015. – С. 127–130.
 24. Кечик О. О. Содержательный компонент системы организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа / О. О. Кечик // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти. – Стаханов-Лисичанськ. – 2015. – С. 128–133.
 25. Кечик О. О. Організація позакласної роботи з іноземної мови в початковій школі / О. О. Кечик // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1. – С. 80–83.
 26. Кечик О. Інструменти андрагога: інтерактивні методи навчання / Ольга Кечик // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – № 3 (44). – 2016. – С. 11–13
 27. Кечик О. О. Use of Technology in Teaching English / О. О. Кечик // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. – Канада. – 2016.
 28. Кечик О. О. Use of technology in teaching English / О. О. Кечик // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка [матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції]. – Суми, 2016.
 29. Кечик О. О. Інструменти андрагога: інтерактивне навчання / О. О. Кечик // Педагогічний вісник КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2016. – № 4 (40).
 30. Кечик О. О. Інструменти андрагога: інтерактивне навчання / О. О. Кечик // Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти [матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Харків, 2016.
 31. Кечик О. О. Innovative technologies in English language teaching / О. О. Кечик // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті [матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Чернівці, 2016.
 1. Калько І. В. Особливості формування гендерної культури майбутніх фахівців / І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 20 (231) :Пед. науки. – С. 245–248.
 2. Калько І. В. Гендерні аспекти в системі вищої освіти/ І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 4 (215) :Пед. науки. – С. 184–189.
 3. Калько І. В. Сутність гендеру в науковому базисі гендерної проблематики / І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія» : зб. ст. – Ялта, 2011. – Вип. 34, ч. 2. – С. 88–92.
 4. Калько І. В. Критерії сформованості гендерної культури студентської молоді/ І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія» : зб. ст. – Ялта, 2012. – Вип. 36, ч. 1. – С. 66–70.
 5. Калько І. В. Гендерна освіта і виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема / І. В. Калько // Соціальна педагогіка:теорія та практика. – Вид-во : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 4. – С. 26–31.
 6. Калько І. В. Наповнення змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу гендерною тематикою як одна із умов формування гендерної культури студентської молоді / І. В. Калько // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. «Педагогіка і психологія»: зб. ст. – Ялта, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 87–92.
 7. Калько І. В. Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – Вид-во : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – № 1. – С. 56–59.
 8. Калько І. В. Гендерна культура в духовно-моральному розвитку студентської молоді/ І. В. Калько // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ, 2012. – Вип. 3 (50). – С. 65–72.
 9. Калько І. В.Використання інтерактивних технологій як одна із умов формування гендерної культури сучасної студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / І. В. Калько // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – Ч. 2. – С. 176–180.
 10. Калько И. В. Анализ эффективности внедрения педагогических русловий формирования в процес се изучения социально-гуманитарных дисциплин по информационному критерию знаний / И. В. Калько // Апробация. – Махачкала, 2014. – № 2 (17). – С. 63–66.
 11. Калько І. В. Гендерна освіта і виховання в сучасних соціокультурних умовах/ І. В. Калько // Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 черв. 2011 р. – Судак, 2011. – С. 56–57.
 12. Калько І. В. Діагностування процесу формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів за інформаційно-знаннєвим критерієм / І. В. Калько // Статистичний та інтерактивний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2012) : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. INTERNET–конф. (12–23 берез. 2012 р.). – Луганськ, 2012. – С. 69–70.
 13. Калько І. В. Діагностування процесу формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів за практико-поведінковим критерієм / І. В. Калько// Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 7–9 черв. 2012 р. – Судак, 2012. – С. 54–57.
 14. Калько І. В. Зміст та особливості гендерної культури сучасної студентської молоді/ І. В. Калько // Теория и практика воспитания современной молодежи: ценности, содержание, технологии: материалы междунар. науч.-практ. конф., (Луганск, 4 окт. 2012 г.). – Луганск, 2012. – С. 88–91.
 15. Калько І. В. Стан сформованості гендерної культури студентської молоді за особистісно-змістовним критерієм / І. В. Калько // Актуальні проблеми українознавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2012. – С. 278–281.
 16. Калько І. В. Концептуальні ідеї формування гендерної культури студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін / І. В. Калько // Статистичний та інтерактивний аналіз даних у медико-гуманітарних дослідженнях (SIAD-2013) : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. INTERNET-конф., (11–22 берез. 2013 р.). – Луганськ, 2013. – С. 58–59.
 17. Калько И. В. Характеристика уровня сформированности гендерной культуры студенческой молодежи в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин / И. В. Калько // Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика : материалы II междунар. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2013 г. – Прага, 2013. – С. 106–113.
 18. Калько И. В. Определение уровня сформированности гендерной культуры студенческой молодежи в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин / И. В. Калько // Современные технологии управления : материалы Междунар. науч. конф. «Развитие теории и практики педагогики, педагогической и социальной психологии в условиях обновления системы образования». – СПб., 28–30 апр. 2013. – С. 214–220.
 19. Гришак С. М., Калько І. В. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / Калько І. В. / Гришак С. М., Калько І. В. // Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу» – № 4 (28), 2014. 
 20. Калько І. В. Позааудиторна робота зі студентами як одна з форм руйнування усталених та формування сучасних гендерних уявлень / І. В. Калько // Гендерна парадигма освітнього простору : зб. наук. пр. / гол. ред. Т. О. Дороніної. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015.  –Вип. 1.  – С. 94–98.
 21. Калько І. В. Гендерно-культурні аспекти нормативно-правового забезпечення студентської молоді / І. В. Калько // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : ХУІ Міжнар. наук.-прак.INTERNET–конф., (1–2 серп. 2015 р.). – Переяслів-Хмельницький, 2015. – С. 60–61.
 22. Калько І. В. Використання інтерактивних технологій в процесі викладання гендерно-спрямованого матеріалу / І. В. Калько // Гендерна політика міст : матеріали ІУ Міжнар. наук.-прак. конф., Харків 6–7 жовт. 2015 р. – С. 103–106.
 23. Калько І. В. Особливості інтеграції гендерних технологій в навчально-виховний процес / І. В. Калько // Лабіринти реальності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., Рубіжне 19–20 жовт. 2015 р. – С. 163–166.
 24. Калько І. В. Реалізація гендерного підходу в навчально-виховному процесі / І. В. Калько // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1 (298) :Пед. науки. – С. 194–204.
 25. Калько І. В. Особливості формування гендерної культури сучасної студентської молоді/ І. В. Калько // Наук. вісн. Микол.  нац. ун-ту імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – № 2(57): Пед. науки. – С. 234–238.
 26. Калько І. В. Науково-методичні засади впровадження гендерного підходу у систему освіти/ І. В. Калько // Науковий журнал «Virtus». – №13: Пед. науки.  – С. 133–138
 27. Калько І. В. Вплив гендерних стереотипів на культуру суспільства/ І. В. Калько //Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства (з міжнародною участю) : матеріали  ХIІІ Міжнар. наук.-прак. конф.  (з міжнародною участю)., Сєвєродонецьк 24-25 берез. 2017 р. – С. 99-102.
 28. Калько І. В. Гендерно-культурні аспекти як індикатор демократичного розвитку суспільства/ І. В. Калько // Матеріали Міжнар. наук-прак. конф.: «Особистість, сім’я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології», м. Шумен, Болгарія 16-17 черв. 2017 р. – С. 37–40.
 29. Калько І. В. Формування гендерної культури школярів у системі роботи сучасного закладу освіти : навчально-методичний посібник. Харків, 2017. С. 136