1. Гарькавець С. О. Психологія підліткової віктимності: [монографія] / С. О. Гарькавець. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 175с. (Google Scholar).
 2. Гарькавець С. О. Паблікрилейшнз та імідж ВНЗ: соціально-психологічний аналіз проблеми / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013 − №3(32). – С. 90–95. (Google Scholar).
 3. Гарькавець С. О. Формування деструктивних ціннісних орієнтацій українських громадян під впливом трансформаційних змін / С. О. Гарькавець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Т. 1, Вип. 121. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 78–80. – (Серія: «Психологічні науки»).(Google Scholar).
 4. Гарькавец С. А. Обида и ее инсталляция в контексте российско-украинских отношений / С. А. Гарькавец, С. И. Яковенко // Электронный журнал / Фундаментальные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. ‒ № 4.
 5. Волченко Л. П. Емпіричне вивчення уявлень старших школярів про особливості соціально-нормативної активності особистості / Л. П. Волченко, С. О. Гарькавець // Black sea scientific journal of academic research. Multidisciplinary journal / Psychology and Sociology Science. – Tbilisi, Georgia, 2015. – P. 60–65. (Google Scholar).
 6. Гарькавець С. О. Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні / С.О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. Праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015 − №2(37). – С. 123–130. (Google Scholar).
 7. Harkavets S. Psychological features of conflict in the system of modern relations between Russians and Ukrainians /S. Harkavets // EUREKA: Social and Humanities. Social psychology. – 2016. – № 2. – С. 40–45.(Google Scholar).
 8. Гарькавець С. О. Система соціально-психологічних впливів і проблема формування просоціальних установок школярів / С.О.Гарькавець // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2. – С. 34–39.
 9. Гарькавец С. О. Гендерные особенности инсталляции обиды / С. О. Гарькавец, С. И. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія «Психологія». – Вип. 59. – 2016. – С. 59–64.
 10. Гарькавець С. О. До питання патріотичного виховання правоохоронців / С. О. Гарькавець // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (8 квітня 2016 р., Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 19–21.
 11. Гарькавець С. О. К проблеме конфликта и преодоления нарастающей идиосинкразии во взаимоотношениях украинцев и россиян / С. А. Гарькавец // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 березня 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 292–295.
 12. Гарькавець С. О. Координати психологічного виміру фасилітативної компетентності педагога / С. О. Гарькавець // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. ‒ № 1 (42). – С. 4–6.
 1. Харченко О. О.  Значення технологічної компетентності викладача для ефективного застосування інноваційних технологій навчання / О. О. Харченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 8 (195). – С. 76–79.
 2. Харченко О. О. Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання / О. О. Харченко // Науковий вісник Донбасу : електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 1 (13).
 3. Харченко О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Харченко, О. О. Кечик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 21. – С. 73–79.
 4. Харченко О. О. Результативність упровадження інноваційних педагогічних технологій у ході природничо-наукової підготовки майбутніх учителів / О. О. Харченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 19 (254). – С. 237–244.
 5. Буряк О. О. Інформаційні технології – складова ефективної організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Буряк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 20. – С. 95–101.
 6. Буряк О. О. Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних педагогічних технологій навчання у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів / О. О. Буряк // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 22 березня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Стаханов : СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 77–79.
 7. Харченко О. О. Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Харченко, О. О. Кечик // Науковий вісник Донбасу. – 2013. – № 1.
 8. Харченко О. О. Особливості застосування інноваційних педагогічних технологій у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів / О. О. Харченко // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації : матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України, 19 березня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації [та ін.]. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 85–87.
 9. Харченко О. О. Використання інноваційних технологій при організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу / О. О. Кечик, О. О. Харченко // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 20–26 лютого 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2012. – С. 94–96.
 10. Kharchenko O. The application of innovative pedagogical technologies in the organization of students’ self-work of pedagogical college / O. Kechik, O. Kharchenko // Scientific Youth: Education and Science : book of abstracts of the III International Scientific-Practical Internet-conference, February, 18 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Councilof Young Scientists. – Luhansk : SI «LNU», 2013. – P. 123– 25.
 11. Kharchenko O. Organization of students’ self-work of pedagogical college by means of innovative pedagogical technologies / O. Kechik, O. Kharchenko // Scientific Youth: Priorities of the World Science : festschrift of the IV International Scientific-Practical Conference, February, 20 / Luhansk Taras Shevchenko National University, Kazan (Volga Region) Federal University. – Luhansk :«LNU», LLC «Virtualnayarealnost», 2014.– P. 57–59.
 12. Харченко О. О. Значення веб-сайтів навчального закладу задля формування єдиного інформаційного освітнього простору / О. О. Харченко, Т. Г. Саприкіна// Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (20–21 березня 2014 року). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 48–52.
 13. Харченко О. О. Формування професійної готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми в літніх дитячих оздоровчих закладах / О. О. Харченко, О.О. Кечик // // Наукові записки кафедри педагогіки: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2012. – Ч. 2. – Випуск ХXVІІІ.
 14. Харченко О. О. Екологічна стежина як засіб краєзнавчої освіти майбутніх учителів початкової школи / О. О. Харченко, Г. М. Мінєнко// Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 02–04 грудня 2014 р. / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 152–156.
 15. Харченко О. О. Екологічне виховання як умова розвитку професійної компетентності майбутніх учителів / О. О. Харченко, Г. М. Мінєнко// Наукові записки кафедри педагогіки: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2013. – Випуск ХХХІ. – С. 156–161.
 16. Харченко О. О. Екологічне виховання студентської молоді засобами спеціалізованої лабораторії / О. О. Харченко, Г. М. Мінєнко// Пошуки і знахідки : матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015 р.) / [За заг. ред.. Т. А. Євтухової] – Слов’янськ, 2015. – Вип. 15. – С. 107–110.
 17. Харченко О. О. Педагогічні умови ефективного застосування інноваційних педагогічних технологій навчання у природничо-науковій підготовці майбутніх учителів / О. О. Харченко // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 21-28 лютого 2011 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2011.
 18. Буряк О. О. Значення веб-сайтів навчального закладу у формуванні єдиного інформаційного освітнього простору / О. О. Буряк // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1. – С. 84 – 86.
 19. Буряк О. О. Неперервна екологічна освіта в контексті парадигми збалансованого розвитку / О. О. Буряк, Н. І. Лисенко // Завершення декади ООН з освіти для збалансованого розвитку: Що зроблено в Україні? [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Київ, 2016.
 20. Буряк О. О. Розвиток професійної майстерності вчителів як запорука підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти / О. О. Буряк // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології [матеріали І-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції]. – Київ, 2016.
 21. Буряк О. О. Запровадження в навчально-виховний процес сільської школи системи екологічної освіти й виховання учнів / О. Буряк, О. Жадан // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – № 1 (42). – 2016. – С. 11–14.
 22. Буряк О. О. Розвиток професійної майстерності вчителів як запорука підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти / О. О. Буряк // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології [матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції]. – Київ, 2016.
 23. Буряк О. О. Неперервна екологічна освіта в контексті парадигми збалансованого розвитку / О. О. Буряк, Н. І. Лисенко // Освіта для збалансованого розвитку: перспективи в Україні : матеріали Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 13–14 квітня 2016 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 57–60.
 1. Бурім О. В. Деструктивний вплив телебачення на особистість молодшого школяра / О. В. Бурім // Освіта на Луганщині. – 2010. – №1 (32). – С. 43–48.
 2. Бурім О. В. Медіаосвіта як важливий компонент соціально-педагогічної профілактики деструктивного впливу ЗМІ на особистість / О. В. Бурім // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету [Текст] / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів, 2010. – Вип. 84. (Серія : Педагогічні науки). – С. 24–28.
 3. Бурім О. В. Взаємодія сім’ї та школи у вирішенні питання мінімізації деструктивного впливу сучасного медіасередовища на особистість / О.В.Бурім // Науковий вісник Донбасу. – № 4(12). – 2010.
 4. Бурім О. В. Подолання деструктивних медіавпливів на формування особистості засобами медіаосвіти / О. В. Бурім // Освіта на Луганщині. – 2011. – № 2 (35). – С. 198–202.
 5. Бурім О. В. Медіаосвіта як основа для формування культури особистості та засіб захисту дітей від впливу негативного медіаконтенту / О. В. Бурім // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць. Вип. 35. – Кривий Ріг, КПІ КНУ. – 2012. – С.46‑52.
 6. Бурім О. В. Способи регуляції впливу сучасного медіасередовища на особистість / О. В. Бурім // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці. Збірник тез Першої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 21–28 лютого 2011 року. – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 19–22.
 7. Бурім О. В. Соціалізація особистості в умовах сучасного медіасередовища / О. В. Бурім // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (м. Суми, 20-21 квітня 2011 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, – С. 360–362.
 8. Бурім О. В. Проблема інформаційної безпеки молоді крізь призму Концепції впровадження медіаосвіти в Україні / О. В. Бурім // Проблеми формування інформаційної культури особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Маріуполь, 28 жовтня 2011 р. / за загал. редакцією Г. І. Батичко. – Маріуполь : МДУ, 2011. – С. 32–33.
 9. Бурім О. В. Медіакомпетентність та медіаграмотність як результат медіаосвіти та запорука інформаційної безпеки особистості / О. В. Бурім // Особистість в єдиному освітньому просторі. Збірник наукових тез / наук. редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя : ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 112–113.
 10. Бурім О. В. Роль сім’ї у формуванні медіакультури особистості молодшого школяра / О. В. Бурім // Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії: матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції [редкол. : Л. Л. Хоружа, Г. М. Лактіонова, О. В. Безпалько та ін.]. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 40–42.
 11. Бурім О. В. Медіаосвіта у навчально – виховному процесі дітей молодшого шкільного віку / О. В. Бурім // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22 листопада 2012 року). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 54–62.
 12. Бурим Е. В. Школьное телевидение – эффективная форма внеклассной работы по формированию медиакультуры учащихся Образовательные технологии ХХІ века: информационная культура и медиаобразование /Е. В. Бурим// ОТ′13: сборник статей международной научно-практической  конференции / под ред. С. И. Гудилиной, К. М. Тихомировой, Д. Т. Рудаковой. – СПб. : Нестор-История, 2013. – С. 59–62.  
 13. Бурім О. В. Підготовка педагогічних працівників до впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Досвід Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / О. В. Бурім // Практична медіаграмотність. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. 31 жовтня – 1 листопада 2013 року, м. Київ.
 14. Бурім О. В. Особливості впливу засобів масової інформації на формування особистості / О. В. Бурім // Післядипломна педагогічна освіта : актуальні питання організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Просіна О. В., Касьянова О. В., Бахмут О. А. – Луганськ, СПД Рєзников В.С., 2009. – С. 82‑99.
 15. Бурім О. В. Особливості впливу засобів масової інформації на формування особистості / О. В. Бурім // Післядипломна педагогічна освіта: актуальні питання організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ: навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Просіна О. В., Касьянова О. В., Бахмут О. А. – Луганськ, СПД Рєзников В.С., 2010. – С. 84–102.
 16. Бурім О. В. Особливості впливу сучасних медіа на формування особистості / О. В. Бурім // Післядипломна педагогічна освіта:  навчально – виховний процес в закладах освіти : інноваційний підхід. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Просіна О. В., Касьянова О. В. та ін. – Луганськ, СПД Рєзников В.С., 2013. – С. 30–56.
 1. Бондар Євген. Маркс як теоретик глобалізації / Євген Бондар // Філософська думка. – 2012. – № 5. – С. 28–34.
 2. Бондар Євген. Світ-системний підхід Іммануїла Валлерстайна /Євген Бондар // Нова парадигма. – 2013. – № 2. – С. 78–85.
 3. Бондар Євген. Розвиток професійної компетентності педагогів засобами сучасних технологій післядипломної педагогічної освіти / Євген Бондар // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2. – С. 57–60.   
 1. Максименко О. В. Особливості сучасних інтернет-щоденників – блогів // Вісник Луганського національного ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 19. – С. 69–74.
 2. Максименко О. В. Щоденникова творчість письменників як художнє відображення доби // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура і ментальність: самобутність в умовах глобалізації 28–30 січня 2011 року. – Сімферополь : ЦРОНІ. – 2011. – С. 110–113.
 3. Максименко О. В. Особливості щоденника Олеся Гончара // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури» 31 березня – 1 квітня 2011 року. – Дніпропетровськ, НГУ. – 2011. – С. 237–247.
 4. Максименко О. В. Жанрові модифікації «Денників» Петра Сороки (фах) // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. – 2011. – Випуск 15. – Ужгород, Говерла. – 2011. – С. 321–324.
 5. Максименко О. В. «Бог, люди і я» – щоденник із коментарями Володимира Дрозда // Вісник Луганського національного ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 3 (лютий). – Частина ІІІ. – С. 210–216.
 6. Максименко О. В. «Щоденник страченої» Марії Матіос – щоденник-імітація // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 43 (лютий). – Частина ІІ. – С. 154–160.
 7. Максименко О. В. Жанрові особливості «Щоденника» Олександра Довженка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 14 (липень). – Частина ІІ. – С. 52–58.
 8. Максименко О. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія : «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 217–220.
 9. Максименко О. В., Калько Р. М. Трансформація мовних універсалій у процесі перекладу та їх використання під час викладання іноземної мови // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. 67. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 54–62.
 10. Максименко О. В. Формування навичок міжкультурної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2014. – № 3 (лютий). – С. 151–157.
 11. Калько Р. М., Максименко О. В. Театральна педагогіка як ефективний засіб вивчення іноземної мови // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. 67. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 158–167.
 12. Максименко О. В. Комунікативний підхід як підґрунтя вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі // Освіта на Луганщині. – 2014. – № 1 (40). – С. 74–82.
 13. Калько Р. М., Максименко О. В. Інноваційний метод викладання іноземної мови // Освіта на Луганщині. – 2014. – № 2 (41). – С. 131–141.
 14. Максименко О. В., Нікітченко О. С. Формування міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземних мов // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1 (40). – С. 131–141.
 15. Максименко О. В. Основні навчально-методичні роботи // Освіта для професійного зростання: викладання іноземної мови. Методичні рекомендації для викладачів іноземних мов. – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 16 с.
 16. Калько Р. М., Максименко О. В. Навчальний посібник для аспірантів нефілологічних спеціальностей – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 80 с.
 17. Калько Р. Н., Максименко О. В. Стилистика русского языка. Сборник упражнений // Методические рекомендации для организации самостоятельной работи. – Луганск : ЛНАУ, 2014. – 20 с.
 18. Максименко О. В. Французька мова // Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 55 с.
 19. Максименко О. В. Методична розробка для аспірантів. – Луганськ: ЛНАУ, 2014. – 20 с.
 20. Калько Р. М., Максименко О. В. Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів вузів // Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів вузів. – Луганськ, ЛНАУ, 2014. – 44 с.
 21. Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.
 22. Максименко О., Калько Р. Використання театральної педагогіки на уроках іноземної мови / О. Максименко, Р. Калько // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45).