1. Стецюк Ю. В. Зовнішнє незалежне оцінювання — 2015 у Луганській області / Ю. В. Стецюк // Освіта на Луганщині. — 2015. — № 1 (40)
 2. Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, Л. І. Коршунова // Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. - 80 с.
 3. Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, Л. І. Коршунова // Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. – 162 с.
 4. Аналітичний звіт за моніторинговими дослідженнями якості освіти в закладах загальної середньої освіти Луганської області / Ю. В. Стецюк, І. І. Цимбал, В. А. Міняйло, Л. М. Савенко // Харків : «Друкарня Мадрид», 2016. –124 с.
 5. Стецюк Ю. В. Аналіз результатів моніторингового дослідження якості навчальних досягнень з української мови учнів 11 класів навчальних закладів Луганської області / Ю. В. Стецюк, В. Є. Колодяжна // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45).
 1. Хайло І. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів правознавства : Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / І. В. Хайло // Сєвєродонецьк, 2016 - 50 с.
 2. Хайло І. В. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів історії : Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів КПК / І. В. Хайло // Сєвєродонецьк, 2016 - 99 с.
 3. Хайло І. В. Регіональне моніторингове дослідження якості навчальних досягнень з історії України учнів 10-х класів ЗНЗ Луганської області / І. В. Хайло // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 3 (44). – С. 29–32.
 4. Хайло І. В. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо вивчення історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у 2016/17 н. р. 
 5. Хайло І. В. Методичні рекомендації Луганського ОІППО щодо вивчення історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у 2017/18 н.р.
 6. Місця пам’яті Української революції 1917–1921 рр. / Саранов С. В., Хайло І. В. Харків : Друкарня «Мадрид», 2018. 164 с.
 7. Хайло І. В. Реалізація компетентнісного підходу в процесі модернізації гуманітарного простору в умовах Нової української школи / І. В. ХайлоЮ. Г. Данільєва // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 3 (52) 2018. С. 16-20
 8. Російсько-український словник історичних термінів з курсу історії України / автори-укладачі: С. В. Саранов, І. В. Хайло. Сєвєродонецьк, 2018. 92 с.
 1. Гришак С. М. Організація Відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації / С. М. Гришак // Ґендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 59-63
 2. Гришак С. М. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / С. М. Гришак, І. В. Калько // Науковий вісник Донбасу; [Ел. фахове видання]. (Педагогічні науки). – 2015. – № 4 (28)
 3. Гришак С. М. Етапи програми реалізації гендерного підходу в позанавчальній діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. / [редкол.: Н. Бібік, Г. Фесенко, О. Першай]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-в ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – 349 с. – С. 43-47.
 4. Гришак С. М. Аналіз гендерних уявлень сучасної  студентської молоді в процесі соціалізації / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2015. – № 2 (291). – С. 174-182.
 5. Гришак С. М. Соціально-економічні передумови формування політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-ті роки ХХ ст.)  / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина І. – 2016. – № 1 (298). – С. 21-32.
 6. Гришак С. М. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі наприкінці ХХ ст. / С. М. Гришак // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2016. С. 148 – 151.
 7. Гришак С. М. International treaties on gender equality as the legal framework for gender education development in the post-Soviet countries / С. М. Гришак // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach / Science editor: E. Murzina. - San Francisco, California: B&M Publishing Research and Publishing Center «Colloquium». 2016. 6th edition. PP. 16 – 20
 8. Гришак С. М. Проблема освіти та виховання жінок і чоловіків в історії світової педагогічної думки / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3-4. – С. 40-46.
 9. Гришак С. М. Критика традиційної системи освіти пострадянських країн: гендерний аспект / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2016. – № 6 (303). – С.139-147.
 10. Гришак С. М. Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі / С. М. Гришак // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. Вип. 3 (49). – С. 229 – 239.)
 11. Гришак С. М. Бар’єри легітимації гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн / С. М. Гришак // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 274 – 276.
 12. Гришак С. М. Міжнародні стандарти ЮНЕСКО щодо просування гендерної рівності в вищій освіті пострадянських країн / С. М. Гришак // збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 98 – 100
 13. Гришак С. М. Стандарти гендерної рівності Ради Європи як нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах / С. М. Гришак // Освітологічний дискурс - № 3-4 (18-19). – 2017. – С. 269-284. 
 14. Гришак С. М. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах пострадянського простору / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 16 – 21.
 15. Гришак С. М. Легітимація гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: формування нової гендерної парадигми та технологій в освіті / С. М. Гришак // Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: монографія / за ред. С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – 372 с. – С. 324 – 347
 16. Гришак С. М. Тенденции становления гендерного образования в высшей школе постсоветских стран / С. М. Гришак // Гендер в фокусе: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 22-23 ноября 2017 г.). Минск: «Экоперспектива», 2018. – 328 с. – С. 72 – 76.
 17. Гришак С. М. Нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти у вищій школі Литви / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 6 (2). – 100 с. – С. 69 – 72.
 18. Гришак С. М. Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Education and Pedagogical Sciences. – 2017. № 2 (167). – С. 14 – 20.
 19. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн 6 монографія / С. М. Гришак // Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 512 с.
 20. Гришак С. М. Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» № 4(24). 2018. С. 31–38
 21. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн Південного Кавказу: спільне й особливе / С. М. Гришак // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України ТзОВ «Трек-ЛТД» , 2018. – 268 с.- С. 152-153
 22. Гришак С. М. Tendencies for gender education developmennt in a higher school of post-Soviet countries: normative legal context / С. М. Гришак // Sciences of Europe. 2018. VOL 4, No 26. P. 38 – 42.
 23. Гришак С. М. Становление и развитие гендерного образования в высшей школе Кыргызской Республики / С. М. Гришак // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. 2018.  №2 (93).  С. 29 – 35.
 24. Гришак С. М. Тенденции развития гендерного образования в высшей школе стран постсоветской Центральной Азии / С. М. Гришак // Journal of Educational Sciences. №2 (55). 2018 Вестник. Серия «Педагогические науки». №2 (55). 2018 С. 36 – 44.
 25. Гришак С. М. Развитие гендерного образования в высшей школе Эстонии: проблемы нормативно-правового обеспечения / С. М. Гришак // Вестник науки и образования. 2018. № 10 (46). С. 45–48
 26. Гришак С. М. Тенденции развития гендерного образования в высшей школе постсоветских стран: опыт Беларуси, Молдовы, России / С. М. Гришак // Ценности и смыслы. 2018, № 4 (56). С. 90 – 107.
 27. Гришак С. М. Організація Відеоклубу в позанавчальній діяльності студентів як фактор їх ефективної гендерної соціалізації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Ґендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – Вип. 1. – С. 59-63
 28. Гришак С. М. Сутність та особливості гендерної культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді / С. М. Гришак, І. В. Калько // Науковий вісник Донбасу; [Електронне фахове видання]. (Педагогічні науки). – 2015. – № 4 (28)
 29. Гришак С. М. Етапи програми реалізації гендерного підходу в позанавчальній діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва // Гендерна політика міст: історія і сучасність: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 жовтня 2015 р. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – Вип. 5. – 349 с. – С. 43-47.
 30. Гришак С. М. Аналіз гендерних уявлень сучасної  студентської молоді в процесі соціалізації / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2015. – № 2 (291). – С. 174-182.
 31. Гришак С. М. Соціально-економічні передумови формування політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-ті роки ХХ ст.) / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина І. – 2016. – № 1 (298). – С. 21-32
 32. Гришак С. М. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі наприкінці ХХ ст. / С. М. Гришак // Тези доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2016. С. 148 – 151.
 33. Гришак С. М. International treaties on gender equality as the legal framework for gender education development in the post-Soviet countries / С. М. Гришак // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach / Science editor: E. Murzina. - San Francisco, California: B&M Publishing Research and Publishing Center «Colloquium». 2016. 6th edition. PP. 16 – 20
 34. Гришак С. М. Проблема освіти та виховання жінок і чоловіків в історії світової педагогічної думки / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2016. – Вип. 3-4. – С. 40-46.
 35. Гришак С. М. Критика традиційної системи освіти пострадянських країн: гендерний аспект / С. М. Гришак // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). Частина ІІ. – 2016. – № 6 (303). – С.139-147
 36. Гришак С. М. Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі  / С. М. Гришак // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. Вип. 3 (49). – С. 229 – 239
 37. Гришак С. М. Бар’єри легітимації гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн / С. М. Гришак // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2017 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2017. – С. 274 – 276
 38. Гришак С. М. Міжнародні стандарти ЮНЕСКО щодо просування гендерної рівності в вищій освіті пострадянських країн / С. М. Гришак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 98 – 100
 39. Гришак С. М. Стандарти гендерної рівності Ради Європи як нормативно-правове підгрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах / С. М. Гришак // Освітологічний дискурс - № 3-4 (18-19). – 2017. – С. 269-284.
 40. Гришак С. М. Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах пострадянського простору / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг: ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 16 – 21
 41. Гришак С. М. Легітимація гендерної проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: формування нової гендерної парадигми та технологій в освіті / С. М. Гришак // Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації: монографія / за ред. С. Я. Харченка; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – 372 с. – С. 324 – 347.
 42. Гришак С. М. Тенденции становления гендерного образования в высшей школе постсоветских стран / С. М. Гришак // Гендер в фокусе: материалы международной научно-практической конференции (Минск, 22-23 ноября 2017 г.). Минск: «Экоперспектива», 2018. – 328 с. – С. 72 – 76
 43. Гришак С. М. Нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної освіти у вищій школі Литви / С. М. Гришак // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т. О. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 6 (2). – 100 с. – С. 69 – 72
 44. Гришак С. М. Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Education and Pedagogical Sciences. – 2017. № 2 (167). – С. 14 – 20
 45. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – 512 с.
 46. Гришак С. М. Етапи становлення та розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн / С. М. Гришак // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» № 4(24). 2018. С. 31–38
 47. Гришак С. М. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн Південного Кавказу: спільне й особливе / С. М. Гришак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 7-8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД» , 2018. – 268 с.- С. 152-153
 48. Гришак С. М. Tendencies for gender education developmennt in a higher school of post-Soviet countries: normative legal context / С. М. Гришак // Sciences of Europe. 2018. VOL 4, No 26. P. 38 – 42
 49. Гришак С. М. Становление и развитие гендерного образования в высшей школе Кыргызской Республики / С. М. Гришак // Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. 2018.  №2 (93).  С. 29 – 35
 1. Данільєва Ю. Г. Паломницький туризм – духовна основа міжнаціональних відносин / Ю. Г. Данільєва // Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. Чернівці: ПВКФ «Технодрук»
 2. Данільєва Ю. Г. Туризм в контексті економічного розвитку суспільства / Ю. Г. Данільєва // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», м. Сєвєродонецьк, 19-22 лютого
 3. Данільєва Ю. Г. Актуальні аспекти розвитку самодіяльного спортивно-оздоровчого туризму / Ю. Г. Данільєва, Я. Д. Брусова // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», м. Сєвєродонецьк, 19-22 лютого
 4. Данільєва Ю. Г. Розвиток туризму в контексті глобалізації / Ю. Г. Данільєва, Т. В. Столярова // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», м. Сєвєродонецьк, 19-22 лютого
 5. Данільєва Ю. Г. Специфіка кейтерингового обслуговування / Ю. Г. Данільєва, О. А. Рец // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», м. Сєвєродонецьк, 19-22 лютого
 6. Данільєва Ю. Г. Сучасна організація прийому та обслуговування в готелях категорії  «5 зірок» / Ю. Г. Данільєва, А. В. Пивоварова // Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», м. Сєвєродонецьк, 19-22 лютого
 7. Данільєва Ю. Г. Currrent areas of cooperation of Ukraine and EU in the transfer branch / Ю. Г. Данільєва // Theses of international scientific conference ,3 – 12 May 2017 Dresden (Germany) – Paris (France), Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля
 8. Данільєва Ю. Г. Гендерна професійна сегрегація у сфері обслуговування / Ю. Г. Данільєва // ХІІІ Всеукраїнська науково- практична конференція (з міжнародною участю) “Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства”23-25 березня 2017, Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля
 9. Данільєва Ю. Г. Екстремальний туризм у системі активного відпочинку / Ю. Г. Данільєва, О. А. Боровський // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В.Даля»
 10. Данільєва Ю. Г. Інтерактивний ресторан / Ю. Г. Данільєва, С. О. Воробйов //Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Електронне Вид-во СНУ ім. В. Даля
 11. Данільєва Ю. Г. Організація міжнародних спортивних заходів як один із чинників розвитку туристичної галузі  / Ю. Г. Данільєва, В. О. Цолан // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля»
 12. Данільєва Ю. Г. Роль продуктових та ресурсних інновацій у розвитку туризму / Ю. Г. Данільєва, Я. А. Стативка // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017, Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В.Даля»
 13. Данільєва Ю. Г. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні / Ю. Г. Данільєва, Р. А. Готкевич // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В.Даля»
 14. Данільєва Ю. Г. Сегментування ринку туристичних послуг / Ю. Г. Данільєва, Т. О. Берестовой // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля
 15. Данільєва Ю. Г. Специфіка організації туристичного бізнесу / Ю. Г. Данільєва, А. А. Мягкоход // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля
 16. Данільєва Ю. Г. Принципи забезпечення якості менеджменту в індустрії гостинності / Ю. Г. Данільєва, Н. В. Черненко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля
 17. Данільєва Ю. Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні / Ю. Г. Данільєва, Т. Д. Чуєва // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля
 18. Данільєва Ю. Г. Екскурсія як складова туристичних послуг / Ю. Г. Данільєва, Ю. О. Шевченко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Майбутній науковець – 2017», Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В.Даля
 19. Данільєва Ю. Г. Вплив корпоративної культури на якість туристичних послуг / Ю. Г. Данільєва // Матеріали XIХ міжнародної науково-технічної конференції «Технологія – 2016»,  22 - 23 квітня 2016 року, Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля
 20. Данільєва Ю. Г. Залізничний транспорт у системі міжнародного туризму / Ю. Г. Данільєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. проблеми, досвід, перспективи» м. Трускавець, березень 2016, Сєвєродонецьк: Ел. Вид-во СНУ ім. В. Даля
 21. Данільєва Ю. Г. Роль туристських організацій в управлінні розвитком туризму / Ю. Г. Данільєва // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти», Одеський інститут МАУП, 24-26 листопада 2016 р.
 22. Данільєва Ю. Г. Тransport as a desaisivfactor in tourism / Ю. Г. Данільєва //  Theses of international scientific conference «Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, experience, prospects» 26-27 2016, Strasbourg (France)
 23. Данільєва Ю. Г. Роль регіонального маркетингу у формування іміджу території / Ю. Г. Данільєва // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом  регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», 12-13 жовтня, м. Тернопіль, Тернопіль : ФОП Паляниця В. А.
 24. Данільєва Ю. Г. Самодіяльний спортивно-оздоровчий туризм:: риси, функції, переваги / Ю. Г. Данільєва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (30 жовтня 2015 р.), Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»(Видавець та виготівник «Сочінський») м. Умань
 25. Данільєва Ю. Г. Аніматор у системі туристської освіти / Ю. Г. Данільєва, К. К. Мкртчян // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу»  - Тернопіль, 15-17 жовтня 2015 )/ ТНТУ ім. І. Пулюя., Тернопіль : ФОП Паляниця В. А.
 26. Данільєва Ю. Г. Шляхи формування та реалізації туристичного продукту / Ю. Г. Данільєва // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 1., Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля
 27. Данільєва Ю. Г. Інсентив-тури як засіб підвищення ефективності командної роботи / Ю. Г. Данільєва // ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.Г.Сковороди", електронне видання-2017
 28. Данільєва Ю. Г. Іntegration of Ukraine to the transport market of the EU countries / Ю. Г. Данільєва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 3 (233) 2017, Сєвєродонецьк, Вид-во СНУ ім. В Даля
 29. Данільєва Ю. Г.  Проблеми ровитку міжнародного туризму / Ю. Г. Данільєва, О. М. Шевелева //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму» 28-29 листопада 2017 р, Суми, Вид-во СДПУ ім. А С. Макаренка
 30. Данільєва Ю. Г. Роль інсентив-турів в управлінні якістю людських ресурсів туристичного підприємства / Ю. Г. Данільєва, С. О. Безугла // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Стан і перспективи сучасного туризму» 28-29 листопада 2017 р, Суми, Вид-во СДПУ ім. А С. Макаренка
 31. Данільєва Ю. Г. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (проект екскурсії) з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» (для студентів спеціальності «Туризм») : Методичні вказівки для студентів / Ю. Г. Данільєва // Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017 – 24 с.
 32. Данільєва Ю. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація готельного господарства» (для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа») : Методичні вказівки для студентів / Ю. Г. Данільєва // Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017 – 42 с.
 33. Данільєва Ю. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа») : Методичні вказівки для студентів / Ю. Г. Данільєва // Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017 – 38 с.
 34. Данільєва Ю. Г. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи  (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Туризм») : Методичні вказівки для студентів / Ю. Г. Данільєва, Ю. Ю. Д’яченко, О.О. Зеленко // Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017 – 52 с.
 35. Данільєва Ю. Г. Реалізація компетентнісного підходу в процесі модернізації гуманітарного простору в умовах Нової української школи / Ю. Г. Данільєва, І. В. Хайло // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 3 (52) 2018. С. 16-20
 1. Данильєв А. О. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Луганській області: зміст, організація, результат / А. О. Данильєв // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». — 2015. — № 1 (40). С. 56-62
 2. ТВОРЧИЙ УЧИТЕЛЬ — ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзников В. С., 2015. — 324 с.
 3. ОБДАРОВАНІ ДІТИ — МАЙБУТНЄ КРАЇНИ. ВИПУСК 8 / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С.О.Жерліцин. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 148 с.
 4. Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.
 5. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.
 6. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.
 7. Данильєв А. О. Демократія в дії: від теорії до практики (упровадження швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні — DOCCU» в Луганській області) / А. О. Данильєв, М. А. Журба // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині», 2017. № 2 (47). С. 21-26 
 8. Данильєв А. О. Освітньо-інноваційне середовище Луганського ОІППО для професійного розвитку педагогічних працівників / А. О. Данильєв // Газета «Директор школи» №13-14, липень 2018р, ТОВ Видавнича група «Шкільний світ», м. Київ, - 2018