1. Максименко О. В. Особливості сучасних інтернет-щоденників – блогів // Вісник Луганського національного ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 19. – С. 69–74.
 2. Максименко О. В. Щоденникова творчість письменників як художнє відображення доби // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура і ментальність: самобутність в умовах глобалізації 28–30 січня 2011 року. – Сімферополь : ЦРОНІ. – 2011. – С. 110–113.
 3. Максименко О. В. Особливості щоденника Олеся Гончара // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури» 31 березня – 1 квітня 2011 року. – Дніпропетровськ, НГУ. – 2011. – С. 237–247.
 4. Максименко О. В. Жанрові модифікації «Денників» Петра Сороки (фах) // Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. – 2011. – Випуск 15. – Ужгород, Говерла. – 2011. – С. 321–324.
 5. Максименко О. В. «Бог, люди і я» – щоденник із коментарями Володимира Дрозда // Вісник Луганського національного ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 3 (лютий). – Частина ІІІ. – С. 210–216.
 6. Максименко О. В. «Щоденник страченої» Марії Матіос – щоденник-імітація // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 43 (лютий). – Частина ІІ. – С. 154–160.
 7. Максименко О. В. Жанрові особливості «Щоденника» Олександра Довженка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2013. – № 14 (липень). – Частина ІІ. – С. 52–58.
 8. Максименко О. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія : «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 42. – С. 217–220.
 9. Максименко О. В., Калько Р. М. Трансформація мовних універсалій у процесі перекладу та їх використання під час викладання іноземної мови // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. 67. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 54–62.
 10. Максименко О. В. Формування навичок міжкультурної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2014. – № 3 (лютий). – С. 151–157.
 11. Калько Р. М., Максименко О. В. Театральна педагогіка як ефективний засіб вивчення іноземної мови // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. 67. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 158–167.
 12. Максименко О. В. Комунікативний підхід як підґрунтя вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі // Освіта на Луганщині. – 2014. – № 1 (40). – С. 74–82.
 13. Калько Р. М., Максименко О. В. Інноваційний метод викладання іноземної мови // Освіта на Луганщині. – 2014. – № 2 (41). – С. 131–141.
 14. Максименко О. В., Нікітченко О. С. Формування міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземних мов // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1 (40). – С. 131–141.
 15. Максименко О. В. Основні навчально-методичні роботи // Освіта для професійного зростання: викладання іноземної мови. Методичні рекомендації для викладачів іноземних мов. – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 16 с.
 16. Калько Р. М., Максименко О. В. Навчальний посібник для аспірантів нефілологічних спеціальностей – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 80 с.
 17. Калько Р. Н., Максименко О. В. Стилистика русского языка. Сборник упражнений // Методические рекомендации для организации самостоятельной работи. – Луганск : ЛНАУ, 2014. – 20 с.
 18. Максименко О. В. Французька мова // Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Луганськ : ЛНАУ, 2014. – 55 с.
 19. Максименко О. В. Методична розробка для аспірантів. – Луганськ: ЛНАУ, 2014. – 20 с.
 20. Калько Р. М., Максименко О. В. Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів вузів // Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для викладачів вузів. – Луганськ, ЛНАУ, 2014. – 44 с.
 21. Максименко О. В. Літні мовні табори: організація діяльності : науково-методичний посібник / О. В. Максименко, О. С. Нікітченко. — Сєвєродонецьк: СПД Рєзніков В. С., 2015.  - 184 с.
 22. Максименко О., Калько Р. Використання театральної педагогіки на уроках іноземної мови / О. Максименко, Р. Калько // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45).
 1. Касьянова О. В. Виховний потенціал сучасного дитячого громадського об’єднання (приклад діяльності ЛОДГО «Лугарі») // Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2011 року, м. Київ. – К. : Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 41–44.
 2. Касьянова О. В. Компетентнісний підхід у підготовці педагогів до виховної діяльності // Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : [зб. наук. праць]. – Чернівці : ІППО Чернівецької обл., 2012. – С. 94–96.
 3. Касьянова О. В. Теоретичні положення та компетентнісний потенціал технології проекту // Освіта на Луганщині. – 2012.– №2 (37). – С. 154–160.
 4. Касьянова О. В. Організація виховного процесу в навчальних закладах освіти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2012. – 64 с.
 5. Касьянова О. В. Виховний процес у навчальному закладі : організаційні та методичні аспекти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. – 100 с.
 6. Касьянова О. В., Бурим О.В., Ізюмська Т.О. та ін. Навчально-виховний процес у освітньому закладі : інноваційний підхід : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013. – 172 с.
 7. Касьянова О. В. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях // Освіта на Луганщині. – 2013.– №1 (38). – С. 176-181.
 8. Касьянова О. В. Кейс-метод як засіб формування комунікативної компетентності особистості //Освіта на Луганщині. – 2013.– №2 (39). – С. 171–177.
 9. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання:  монографія / О. В. Безпалько, О. В. Касьянова, Ж.В.Петрочко [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко]. – Кіровоград :   Імекс – ЛТД, 2013. – 260 с.
 10. Касьянова О. В. Науково-методичний супровід підготовки педагогів до оновлення процесу виховання  // Обрії : Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського ОІППО. – 2013. – № 1. – С. 63–67 С.
 11. Касьянова О. В. Підготовка соціальних педагогів до роботи з дитячими об’єднаннями в системі післядипломної педагогічної освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 29–35.
 12. Касьянова О. В. Виховний процес у навчальному закладі : організаційно-методичні аспекти : [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2014. – 100 с.
 13. Формування соціальної ініціативності підлітків у дитячому об’єднанні : монографія / Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, Н. В. Чи- ренко, Н. О. Шпиг, О. В. Касьянова, Л. М. Сокол, О. В. Пащенко, О. В. Долгова, В. Ю. Белан ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2015. – 318 с. 
 14. Родина — мала Батьківщина — Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, О. В. Савенкова, О. А. Тарасова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 216 с.
 15. Касьянова О. В. Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до патріотичного виховання дітей і молоді в умовах суспільних викликів // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 1 (40). – С. 63–70.
 16. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина ІІ. Педагогічні інновації в роботі навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, О. В. Савенкова. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 198 с.
 17. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, Г. І. Савонова, І. Л. Голубенко. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. — 186 с.
 18. Касьянова О. В., О.В. Пагава. Психолого-педагогічна підтримка учасників навчально-виховного процесу в зоні АТО // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2 (41). – С. 26–34.
 1. Теоретичні аспекти проблеми міжособистісної взаємодії в управлінській діяльності / В. В. Байдик // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. 7. – Вип. 27. – С. 23–35.
 2. Теоретичні аспекти вивчення проблеми стресу в управлінській діяльності в закладах освіти / О. Г. Лосієвська, В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 2 (26). – С. 90–97.
 3. Психологічні характеристики професійної деструкції та професійного вигорання у працівників освіти / В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира   Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 3 (29). – С. 17–24.
 4. Психодіагностичні методики дослідження професійного стресу працівників освіти / В. В. Байдик // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 7. – Вип. 33. – С. 16 – 25.
 5. Особливості використання копінг-стратегій у працівників закладів освіти в умовах професійного стресу / В. В. Байдик // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира  Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 2 (31). – С. 28–33.
 6. Пути преодоления профессиональной деформации работников учреждений образования / В. В. Байдик // Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладне исследования». – Кисловодск : Изд-во УЦ «Магистр», 2013. – Вып. 3 (10). – С. 32–36.
 7. Вплив комунікативних копінг-ресурсів в подоланні стресових станів керівниками закладів освіти / В. В. Байдик, О. Г. Лосієвська // Materials digestof the XIV-th International Scientificand Practical Conference «Current problems of human society development», 24–28 November 2011. – Pedagogical and psychology cals ciences : All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific researchand pedagogical activity. – London ; Odessa : InPress, 2011. – Р. 177–179.
 8. Стресостійкість керівника як умова стабільності роботи дошкільного навчального закладу / В. В. Байдик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. праць Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ: Вид-во Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. – № 22 (257). – С. 6–11.
 9. Особливості професійного стресу у керівників закладами освіти / В. В. Байдик // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики : філософський, психологічний та соціальний виміри», 3 квіт. 2012 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 103–106.
 10. Вплив особистісних властивостей нервової системи та темпераменту на стресостійкість працівників освіти / В. В. Байдик // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», 20 лист. 2012 р. / За ред. проф.Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 14–16.
 11. Управління професійним стресом у менеджерів освітніх організацій / В. В. Байдик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля : науковий журнал. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 8 (197). – Ч. – С. 22–26.
 12. Психодіагностичне дослідження впливу суб’єктивних чинників в подоланні професійного стресу працівників освіти / В. В. Байдик // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри», 18-20 квіт. 2013 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 17–20.
 13. Наслідки професійного стресу адміністративного персоналу організацій / В.В. Байдик // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Ділове та публічне адміністрування», 25–27 квіт. 2013 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 12–15.
 14. Психологічні механізми підвищення стресостійкості працівників закладів освіти / В. В. Байдик // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики : філософський, психологічний та соціальний виміри», 22-23 лист. 2013 р. / За ред. проф. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2013. – С. 19–22.
 15. Соціально-педагогічне партнерство родини вихованців та дошкільного закладу в умовах сучасних тенденцій розвитку освіти / В. В. Байдик, Н. О. Чумак // Матеріали науково-практичної заочної конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності» Національна Академія ПН (21 грудня, Київ). – Харьків : КЦ ФОП Іванової М. А., 2015. – 135 с.
 16. Соціально-психологічна підтримка жінок, які виховують дитину з особливими потребами / В. В. Байдик, О. О. Степова // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». –  № 2 (41). – С. 40–44.
 17. Особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / В. В. Байдик, О. В. Пагава, К. С. Ротанова.– Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 200 с.
 18. Байдик В. В.Конфліктологічна компетентність педагога як умова попередження та розв’язання конфліктів у закладах / В. В. Байдик // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 3 (44). - C. 14-21
 19. Байдик В. В. Кібербулінг як фактор комунікаційного ризику впливу сучасних інтернет-технологій на дітей та молодь / В. В. Байдик // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / За заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 89–92.
 20. Байдик В. В. Шляхи формування конфліктологічної компетентності педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Байдик // Наукова спадщина Василя Сухомлинського в контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-29.09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – 412 с.                

Ознайомитись з вимогами до структури та оформлення наукових статей у журналі «Virtus» можна за посиланням...

Журнал унесений до міжнародних наукометричних баз даних:

Scientific Indexing Services (USA) – наукометрична база даних, що здійснює оцінювання престижності журналів.

Оцінювання здійснюється з урахуванням таких факторів, як оригінальність статей, цитування, якість і регулярність видання, а також присутність на міжнародному ринку.

Наукометрична база даних SIS:

- здійснює індексування цитування, аналіз і доступ до баз даних цитування, які охоплюють тисячі наукових журналів, праць, книг тощо;

- дає доступ до наукометричних баз даних для дослідників, редакторів журналів і видавців;

- дає кількісні і якісні інструменти для підрахування рейтингу, оцінювання й класифікації журналів.