1. Лазарєва С. В. Національно-патріотичне виховання особистості як стратегічне завдання загальної середньої освіти 
 2. Лазарєва С. В. Формування моральних цінностей школярів у позаурочній діяльності / С. Лазарєва, Л. Ночовка // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 2 (47) / 2017 С. 34-39
 3. Лазарєва С. В. Гуманістична мораль як надбання. Пошук ефективних форм і методів для самоствердження особистості / С. В. Лазарєва // Завуч. 2017.  №9. С. 31-35
 4. Лазарєва С. В.  Методичні рекомендації «Особливості організації національно-патріотичного виховання в навчальних закладах Луганській області»
 5. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Організації виховних заходів, присвячених визначним подіям України»
 6. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Організація національно- патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти на 2018-2019 н.р.» для заступників директорів, класних керівників, педагогів-організаторів
 7. Лазарєва С. В. Методичні рекомендації «Формування в дітей та підлітків громадянської компетентності в діяльності закладу позашкільної освіти на 2018-2019 н. р.» для педагогів та керівників закладів позашкільної освіти
 8. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток керівників гуртків закладів позашкільної освіти. Навчальний посібник для самостійної роботи слухачів  курсів підвищення кваліфікації
 1. Стасюк В. С. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна / В. С. Стасюк // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». –  № 4 (49). 2017. С. 6–9.
 2. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна (за матеріалами всеукраїнського рівня) / В. С. Стасюк // Матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 19 квітня 2018, м. Київ. К. : ЦІППО, 2018
 3. Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна / В. С. Стасюк // Матеріали VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції «Науково-прикладні основи створення цифрових засобів навчання та їх використання у закладах освіти». 24.09-24.10.2018
 4. Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : методичний посібник для керівників закладів загальної середньої освіти / уклад. : Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 98 с.
 1. Лисенко Н. І. Формування громадянської компетентності на уроках природничого циклу засобами проекту DOCCU / Н. І. Лисенко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». № 3. 2016. С. 54–59
 2. Лисенко Н. І. Складові біологічної компетентності учня / Н. І. Лисенко // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково‐методичний посібник / укладачі : Буряк О.О. та ін. Харків : «Типографія Мадрид», 2017. С. 73–74
 3. Лисенко Н. І. Упровадження нового освітнього стандарту – передумова успішної реалізації завдань концепції екологічної освіти / Н. І. Лисенко // Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти: науково-методичний посібник. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. С. 15–21
 4. Лисенко Н. І. Громадянська компетентність як основа патріотичного виховання молоді / Н. І. Лисенко // Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Сєвєродонецьк, 30 листопада 2017 р.)
 5. Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті : навчально-методичний посібник / уклад. : Буряк О. О., Кечик О. О., Лисенко Н. І. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 194 c.
 6. Лисенко Н. І. Шляхи реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» в освітньому процесі з біології / Н. І. Лисенко // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині» № 3 (52) 2018. С. 67-61
 7. Діяльнісний підхід під час викладання теми «Рослини» в 6 класі. Харків : «Друкарня Мадрид», 2018. 78 с.
 1. Стецюк Л. М. Компетентнісний підхід у організації навчально-виховного процесу як фактор оновлення шкільної фізико-математичної освіти / Л. М. Стецюк // Використання компетентнісно-діяльнісного підходу до викладання предметів природничо-математичного циклу: науково-методичний посібник. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. С. 135–137.