1. Ларіонова Н. Б. Дискусійний метод у технологічному забезпеченні післядипломної педагогічної освіти на засадах андрагогіки / Н. Б. Ларіонова // Наукова спадщина Василя Сухомлинського в контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 236–241.
 2. Ларіонова Н. Б. Зміст підготовки педагогів до сексуального виховання дитини / Н. Б. Ларіонова // Вісник Луган. нац. університету імені Тараса Шевченка [пед. науки] / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – № 6 (303). – Ч. 1. – С. 37–44.
 1. Жерліцин С. О. Про деякі напрями роботи Луганського ОІППО щодо виявлення обдарованих учнів та підготовки вчителів до роботи з ними / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2013 р., Севастополь.– К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України 2013.– С. 76-89.
 2. Жерліцин С. О. Обдаровані діти – майбутнє України: Збірник: випуск № 7 / І. І. Цимбал, Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна, С. О. Жерліцин. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013.– 364 с.
 3. Жерліцин С. О. Особливості розміщення та функціонування лікувально-профілактичних закладів Луганської області / С. Жерліцин //Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2013р., м.Луганськ – Вип. 8. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013.– С. 264-270.
 4. Жерліцин С. О. Про міжнародні освітні проекти щодо підвищення професійної майстерності вчителів економіки Луганської області / О. Часнікова, С. Жерліцин // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 335-340.
 5. Жерліцин С. О. Про результати анкетування обдарованих учнів Луганської області / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 191-194.
 6. Жерліцин С. О. Про результати моніторингових досліджень у Луганській області / С. Жерліцин // Інновації та моделі безперервної освіти : матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу, 2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013р. – С. 69-75.
 7. Жерліцин С. О. Про результати еколого-географічних досліджень учнів Луганської області / С. Жерліцин // Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю утворення Луганської області (8-10 жовтня 2013 р., м. Луганськ). –Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013.– С. 281-287.
 8. Жерліцин С. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів географії : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / С. О.Жерліцин, О. С.Дубовик, О. М. Трегубенко, О. В. Часнікова, В. Р. Маслова, Н. І. Лисенко. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С, 2013. – 108 с.
 9. Жерліцин С. О. Науково-методичне забезпечення впровадження в навчально-виховний процес здоров’язбережувальних технологій (з досвіду роботи Луганського ОІППО) / С. Жерліцин, Т. Ізюмська) // «Освіта на Луганщині». – Луганськ : СПД Рєзніков В. С. – 2013.– № 2 (39). – С. 221-227.
 10. Жерліцин С. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів географії : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / С. О.Жерліцин, О. С.Дубовик, О. М. Трегубенко, О. В. Часнікова, Н. І. Лисенко. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С, 2013. – 144 с.
 11. Жерліцин С. О. Вивчення особливостей підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань як один із напрямків підвищення якості шкільної освіти та професійної майстерності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2013. – № 12(19). – С. 116-121.
 12. Жерліцин С. О подготовке учителей к работе с одаренными детьми в системе последипломного педагогического образования // В. Грабовенко, С. Жерліцин // Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей : материалы IV международной научн.-практ. конференции. Челябинский инст. перепод. и повыш. квалиф. работников образования. – Челябинск :ЧИППКРО, 2014. – .С. 90-94.
 13. Жерліцин С. Основні напрями роботи з обдарованою молоддю Луганщини та проблеми відновлення інтелектуального потенціалу регіону / С. Жерліцин // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 року., м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 82-92.
 14. Жерліцин С. О. Творчий учитель – обдарований учень / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В.С., 2015 –324 с.
 15. Жерліцин С. О. Основні напрями роботи з обдарованими учнями Луганської області в 2014-2015 навчальному році / С. О. Жерліцин //Освіта на Луганщині : науково-метод. журнал – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – № 1 (40). – С. 18-27.
 16. Жерліцин С. О. Обдаровані діти – майбутнє країни / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 184 с.
 17. Жерліцин С.  Основні напрями роботи з обдарованою молоддю Луганщини та проблеми відновлення інтелектуального потенціалу регіону / С.Жерліцин // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 року. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 82-92.
 18. Жерліцин С. О. Основні напрями роботи з обдарованими учнями Луганщини // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2015. - № 1 (40). – 2015. – С. 18-27
 19. Жерліцин С. Робота з обдарованою молоддю Луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону / С. Жерліцин // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 4 (47). – 2016. – С. 69–76.
 1. Харченко В. Є. Післядипломна педагогічна освіта: педагогічний менеджмент: сутність, психологічні основи: [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 68 с.
 2. Харченко В. Є. Місце ціннісних орієнтацій особистості в структурі адаптації до умов ринкової економіки. Матеріали ХVІ науково-практичної конференції «Університет і регіон», (Міжнародні далівські читання)», 19–20 жовт. 2011 р. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – Ч. 1. – С. 90–92.
 3. Харченко В. Є. Соціально-психологічні аспекти адаптації молоді до умов ринкової економіки : [монографія]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 228 с.
 4. Харченко В. Є. Суб’єктне самовизначення та адаптація особистості в системі економічних відносин: соціально-психологічний аспект : [монографія]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 192 с.
 5. Харченко В. Є. Економічні уявлення молоді як показник рівня адаптації до умов сучасного ринкового середовища. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 1 (30). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 361–369.
 6. Харченко В. Є. Соціально-психологічний аналіз дезадаптивної поведінки підлітків та механізмів їхнього самозахисту. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 2 (34). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 234–241.
 7. Харченко В. Є. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах сучасних парадигм українського суспільства. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні питання соціальної та практичної психології в координатах сучасних парадигм», 25–26 квіт. 2014 р. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 8–11.
 8. Харченко В. Є. Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття «самореалізація особистості» в психологічній літературі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / під ред. І. Д. Пасічника, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та інш. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 30. – С. 123–128.
 9. Харченко В. Є. Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 2 (37). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 392–403.
 10. Харченко В. Є. Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 3 (38). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 422–439.
 11. Харченко В. Є. Розвиток професійної компетентності шкільних психологів у роботі з дітьми та їх батьками, що пережили психотравмуючі події. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні питання соціальної та практичної психології в координатах сучасних парадигм», 23–24 січня 2015 р. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 149–153.
 12. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В.С., 2015. — 124 с. 
 1. Саранов С. В. Алжир во внешней и колониальной политике Франции (1830–1870 гг.) / С. В. Саранов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2008. – Випуск 20, частина 2. – С. 144–153.
 2. Саранов С. В. Генерал-губернатор Т.-Р. Бюжо и установление господства Франции над центральной частью Алжира // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ. ‑ № 20 (183). – 2009. – С. 112–119.
 3. Саранов С. В. Історична еволюція алжирської політики Франції, 1564–1829 рр. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. Луганськ. ‑ 2010 р. ‑ № 19 (206). – С. 109–119.
 4. Саранов С. В. Ж.-Б. Кольбер – архитектор средиземноморской политики Франции // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ. – 2013. – Випуск 71 (№ 4). – С. 873–881.
 5. Саранов С. В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619–1683 рр.) Сумський історико-архівний журнал. – Суми. – 2015. ‑ № XXIV. – С. 69–74.
 6. Саранов С. В. Международные отношения первой половины XIX в. : историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс // Гілея. Науковий вісник. – К. : – 2015. – Випуск 97 (6). – С. 106–109.
 7. Саранов С. В. Политика Ж.-Б. Кольбера (1619–1683 гг.) в средиземноморском Магрибе: опыт критического осмысления // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : – 2015. – Випуск 94 (№ 3). – С. 94–97.
 8. Саранов С. В. Новый мировой порядок и его отражение в Центрально-Восточной Европе // Гілея. Збірник наукових праць. – К. : – 2015. – С. 133–136.
 9. Саранов С. Історичний розвиток європейського континенту: від давнини до європейської інтеграції / С. Саранов // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45).
 1. Истинная любовь как освобождение и лжелюбовь как порабощение в философских размышлениях Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Російська філософія: Історія методологія, життя: Наукове видання міжнародної наукової конференції. 23–25 червня 2011. Вип. 10. – С. 276–282.
 2. Особливості естетичних поглядів М. О. Бердяєва на культуру модернізму / Г. І. Савонова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія. – 2011. – Т. 19, № 9/2. – С.20–25.
 3. Дьявол как хаос и диявол как абсолют зла в творчестве Н. Бердяева/ А. И. Савонова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: [Науковий журнал]. – 2011. – № 1(2). – С. 97–104.
 4. Свобода и разнообразие ее сущностей в философии Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Грані: [Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах]. – 2011. – №6 (80). – С. 66–70.
 5. Религиозный контекст философии Фр. Ницше в представлении руського філософа Н. А. Бердяева / А. И. Савонова // Сучасна наука в мережі Internet: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 26 лютого 2012. – С. 66–69.
 6. Понятие свободы в творчестве французьких философов-экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю / А. И. Савонова // Тенденции развития научных исследований: Материалы международной научной конференции. 28 февраля 2012. – С.13–16.
 7. Савонова А. И. Мистицизм в философии Н. А. Бердяева и Н. В.Гоголя / А. И. Савонова // Історико-філософські читання молодих учених: Матеріали 1-ої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 12 квітня 2012. –С. 217–219.
 8. Аспекти сприйняття поняття «Ungrund» у філософському вченні М. О. Бердяєва / Г. І. Савонова // Схід: [Аналітично-інформаційний журнал]. – 2012. – № 5(119). – С.134–137.
 9. Творчество как духовная сущность непрерывного образования в контексте философии Н. А. Бердяева/ А. И. Савонова // Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя), 2015.
 10. Матеріальне заохочення вчителя як шлях до професійного розвитку / Г. І. Савонова // Педагогіка: традиції та інновації: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 15–16 травня 2016 року. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»), 2015. – С. 30–32.
 11. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення. Ч. 1. / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова, І. Л. Голубенко, Г. І. Савонова. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Резніков В. С. , 2015. – 186 с.
 12. Свобода як фон багатовікового діалогу людини і бога у філософії М. О. Бердяєва / Г. І. Савонова // Освіта на Луганщині. – №1 (40), 2015. – С. 122–128.
 13. Современная этика зла в философии Анри Бадью / А. И. Савонова // Збірник «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». – № 3, 2015. – С. 151–157.
 14. Проблема свободи добра і свободи зла в творчості Августина Аврелія та Миколая Бердяєва / Г. І. Савонова // Освіта на Луганщині. – № 2 (41), 2015. – С. 115–120.
 15. Савонова А. И. Абстрактный Бог и образный Бог философской и религиозной веры в контексте размышлений Карла Теодора Ясперса / А. И. Савонова // Virtus [scientific journal]. – 2016. – june, issue 7. – P. 32-36
 16. Савонова А. И. Пути поиска божественного бытия М. Хайдеггером / А. И. Савонова // Актуальні проблеми філософії та соціології [Науково-практичний журнал]. – 2016. – Вип. 9. – С. 106–109
 17. Савонова Г. І. Криза ідентичності як фон проблеми патріотизму в Україні / Г. І. Савонова // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. - № 2 (43). – С. 19-23