1. Естетично-ціннісне навчально-виховне середовище  загальноосвітнього закладу: методологічні засади/ Матеріали за 9-а международна научна практична конференція. «Найновите научни постижения». 2013. Т. 12. Педагогически науки. София «Бял ГРАД-БГ» ООД . 112с. С. 3-6.

 1. Михайлова Л.М. Роль естетичних ціннісних орієнтації у життєвому смисловизначенні підлітка: психолого-педагогічний аспект/Нова педагогічна думка. Науково-метод. журнал. 2014. № 4(80). С.144-147.
 2. Михайлова Л.М. Формування в школярів естетичних ціннісних орієнтацій у навчальній і позакласній діяльності. Наук.-метод.посіб.для керівників шкіл, педагогів, студентів пед..спец./автор-уклад. Л.М.Михайлова. Луганськ: СПД Резников В.С. 2014.288с.
 3. Михайлова Л.М. Інтеграція предметних знань і мистецтва в естетично-ціннісному орієнтуванні підлітків. Метод. посіб. для керівників метод. об’єднань, вчителів, студ. пед.. навч. закл.: У 2 ч. Ч.1. Методичні розробки інтегрованих уроків. 5-7 кл./автор-уклад. Л.М.Михайлова; за заг. ред.. канд.. пед.. наук, доцента Л.М.Михайлової. Луганськ: СПД Рєзніков В.С. 2014. 328с.
 4. Михайлова Л.М. Інтеграція предметних знань і мистецтва в естетично-ціннісному орієнтуванні підлітків. Метод. посіб. для керівників метод. об’єднань, вчителів, студ. пед. навч. закл.: У 2 ч. Ч.2. Методичні розробки інтегрованих уроків. 8-9 кл./автор-уклад. Л.М.Михайлова; за аг. ред.. канд.. пед.. наук, доцента Л.М.Михайлової. Луганськ: СПД Рєзніков В.С. 2014. 284с.
 5. Михайлова Л.М. Виховуємо красою. Метод. посіб. для заст. директорів шкіл,вчителів різних спеціальностей, класних керівників, студентів педагогічних навчальних закладів/автор-уклад. Л.М.Михайлова.Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. 268с.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B_J8IsJmoZE4ektuYWlVQUJaN2s

 1. Михайлова Л.М. Становлення й розвиток професіоналізму педагогів у післядипломній освіті в сучасних умовах /Освіта дорослих суб’єктів освітнього простору: проблеми і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції в рамкахМіжнародної науково-практичної конференції«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»  23 квітня 2015.: Вип. 1 (23). – 2016.  http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
 2. Михайлова Л.М. Естетичний розвиток дошкільників у системі інклюзивної освіти /Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-20156 навчальному році:метод.рекомендації : у 4-х ч./Упоряд. Л.В.Батліна. Частина ІІІ. Дошкільна освіта. Запоріжжя: Кругозір. 2015. 276с. С.207-217.
 3. Михайлова Л.М. Орієнтування підлітків на естетичні цінності засобами інтегрування наукових знань і мистецтва в навчально-виховному процесі/ Освіта на Луганщині. Наук.-метод. журнал. 2015. №1. С.28-32.

https://drive.google.com/file/d/0BzOotKzI95LGMExpbVR0UDdwa00/view

 1. Михайлова Л.М. Формирование ценностно-смысловой компетентности педагога: постановка проблемы/ Педагогический поиск: Информационный научно-методический журнал (Казахстан). 2015.№3.С. 189-192.
 2. Михайлова Л.М. Патріотизм як особистісна якість та ціннісний імператив педагога: сучасний погляд на проблему/ Всеукр. Науково-практ. конф. «Професійна компетеність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді в полікультурному середовищі», 5-6 листопад 2015 р., м.Запоріжжя. https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHazVZbExOR1UxYU0/view
 3. Михайлова Л.М. Реалізація сучасних завдань розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти/ Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 29-30 червня 2016 р., м.Дніпро/ Наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро: Роял Принт, 2016. 386с.  С.74-76.
 4. Михайлова Л.М. Розвиток у педагогів дивергентного мислення в системі неперервної освіти/ Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-25 квітня 2016 р., м.Запоріжжя, Україна.

https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHSUtkcFFYdmJRa2s/view

 1. Михайлова Л.М. Організація театралізовано-ігрової діяльності дошкільників як засіб розвитку творчого потенціалу педагога ДНЗ/ Освіта на Луганщині. Наук.-метод. журнал.- 2016. №3 (44). С. 64-70.

https://drive.google.com/file/d/0B98h7Rf4z6Dacmsxb3FWeXdrOC1HMEF1ckxrc3Zpc3ZSWmFv/view

15.Михайлова Л.М. Гра дошкільника як ціннісний компонент його життєдіяльності/

Науковий журнал “Virtus”. 2016. № 6. С.90-94.

 1. Михайлова Л.М. Творчість вихователя як умова ефективності розвитку особистості дитини в ігровій діяльності. Метод. рекомендації: у 3-х ч. За загальною редакцією О.М. Байєр, Л.В. Батліна, Л.М. Михайлова . Ч. ІІІ. Дошкільна освіта.  Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2016. 296 с. С.46-58.

17.Михайлова Л.М. Компетентність педагога ДНЗ у театралізованій діяльності: сутність і структура/ Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства»,08-09листопада 2016 року, м.Запоріжжя, Україна.

https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHV2h0UVhlTzZIWm8/view

 1. Михайлова Л.М. К вопросу о гармоничном развитии личности в философии и педагогике/ Науковий журнал “Virtus”. 2017. № 11. С.101-105.
 2. Михайлова Л.М. Дитяча субкультура в реаліях українського суспільства: педагогічний погляд на проблему/ Освіта на Луганщині. Наук.-метод. журнал. 2017. № 1(46). С.12-16. https://drive.google.com/file/d/0B98h7Rf4z6DadDVrU1pCbGFnbDQ/view

20.Михайлова Л.М. Сутність поняття «гармонійно розвинена особистість» у вимірах синергетики/ Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах». 24-25 березня 2017 р. м.Дніпро. Ч.ІІ/Наук. ред.. О.Ю. Висоцький. Дніпропетровськ: СПД «Охотнік». 2017.282с. С.133-135.

21.Михайлова Л.М. Гра та її роль у гармонійному розвитку дошкільника/ Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-22 травня 2017 р.,) м.Запоріжжя, Україна.

https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHMGcySjlfV1MtR0k/view

 1. Михайлова Л.М. Місце гри в життєдіяльності дитини молодшого дошкільного віку: психолого-педагогічний аспект/ Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / За загальною редакцією О.М. Байєр, Л.В. Батліна, Л.М. Михайлова. Ч.ІІІ. Дошкільна освіта. Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2017.
 2. Михайлова Л.М., Шульга Л.М. Реалізація технологічного підходу в розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 348 p.Р.224-241.

24. Михайлова Л.М., Шульга Л.М. Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання/ Молодий вчений. 2017

 1. Ларіонова Н. Б. Дискусійний метод у технологічному забезпеченні післядипломної педагогічної освіти на засадах андрагогіки / Н. Б. Ларіонова // Наукова спадщина Василя Сухомлинського в контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28-09.2016 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2016. – С. 236–241.
 2. Ларіонова Н. Б. Зміст підготовки педагогів до сексуального виховання дитини / Н. Б. Ларіонова // Вісник Луган. нац. університету імені Тараса Шевченка [пед. науки] / гол. ред. В. С. Курило. – Луганськ, Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. – № 6 (303). – Ч. 1. – С. 37–44.
 1. Жерліцин С. О. Про деякі напрями роботи Луганського ОІППО щодо виявлення обдарованих учнів та підготовки вчителів до роботи з ними / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2013 р., Севастополь.– К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України 2013.– С. 76-89.
 2. Жерліцин С. О. Обдаровані діти – майбутнє України: Збірник: випуск № 7 / І. І. Цимбал, Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна, С. О. Жерліцин. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2013.– 364 с.
 3. Жерліцин С. О. Особливості розміщення та функціонування лікувально-профілактичних закладів Луганської області / С. Жерліцин //Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2013р., м.Луганськ – Вип. 8. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013.– С. 264-270.
 4. Жерліцин С. О. Про міжнародні освітні проекти щодо підвищення професійної майстерності вчителів економіки Луганської області / О. Часнікова, С. Жерліцин // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. – Часть 1. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 335-340.
 5. Жерліцин С. О. Про результати анкетування обдарованих учнів Луганської області / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 191-194.
 6. Жерліцин С. О. Про результати моніторингових досліджень у Луганській області / С. Жерліцин // Інновації та моделі безперервної освіти : матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу, 2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013р. – С. 69-75.
 7. Жерліцин С. О. Про результати еколого-географічних досліджень учнів Луганської області / С. Жерліцин // Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю утворення Луганської області (8-10 жовтня 2013 р., м. Луганськ). –Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013.– С. 281-287.
 8. Жерліцин С. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів географії : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / С. О.Жерліцин, О. С.Дубовик, О. М. Трегубенко, О. В. Часнікова, В. Р. Маслова, Н. І. Лисенко. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С, 2013. – 108 с.
 9. Жерліцин С. О. Науково-методичне забезпечення впровадження в навчально-виховний процес здоров’язбережувальних технологій (з досвіду роботи Луганського ОІППО) / С. Жерліцин, Т. Ізюмська) // «Освіта на Луганщині». – Луганськ : СПД Рєзніков В. С. – 2013.– № 2 (39). – С. 221-227.
 10. Жерліцин С. О. Післядипломна педагогічна освіта: професійний розвиток учителів географії : навчальний посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / С. О.Жерліцин, О. С.Дубовик, О. М. Трегубенко, О. В. Часнікова, Н. І. Лисенко. – Луганськ: СПД Рєзніков В. С, 2013. – 144 с.
 11. Жерліцин С. О. Вивчення особливостей підготовки обдарованих учнів до інтелектуальних змагань як один із напрямків підвищення якості шкільної освіти та професійної майстерності педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Жерліцин, Н. Грабовенко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2013. – № 12(19). – С. 116-121.
 12. Жерліцин С. О подготовке учителей к работе с одаренными детьми в системе последипломного педагогического образования // В. Грабовенко, С. Жерліцин // Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей : материалы IV международной научн.-практ. конференции. Челябинский инст. перепод. и повыш. квалиф. работников образования. – Челябинск :ЧИППКРО, 2014. – .С. 90-94.
 13. Жерліцин С. Основні напрями роботи з обдарованою молоддю Луганщини та проблеми відновлення інтелектуального потенціалу регіону / С. Жерліцин // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 року., м. Київ. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 82-92.
 14. Жерліцин С. О. Творчий учитель – обдарований учень / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В.С., 2015 –324 с.
 15. Жерліцин С. О. Основні напрями роботи з обдарованими учнями Луганської області в 2014-2015 навчальному році / С. О. Жерліцин //Освіта на Луганщині : науково-метод. журнал – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – № 1 (40). – С. 18-27.
 16. Жерліцин С. О. Обдаровані діти – майбутнє країни / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, С. О. Жерліцин. – Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – 184 с.
 17. Жерліцин С.  Основні напрями роботи з обдарованою молоддю Луганщини та проблеми відновлення інтелектуального потенціалу регіону / С.Жерліцин // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2015 року. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 82-92.
 18. Жерліцин С. О. Основні напрями роботи з обдарованими учнями Луганщини // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2015. - № 1 (40). – 2015. – С. 18-27
 19. Жерліцин С. Робота з обдарованою молоддю Луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону / С. Жерліцин // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – № 4 (47). – 2016. – С. 69–76.
 1. Харченко В. Є. Післядипломна педагогічна освіта: педагогічний менеджмент: сутність, психологічні основи: [навч. посіб. для самост. роботи слухачів курсів підвищ. кваліфікації]. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 68 с.
 2. Харченко В. Є. Місце ціннісних орієнтацій особистості в структурі адаптації до умов ринкової економіки. Матеріали ХVІ науково-практичної конференції «Університет і регіон», (Міжнародні далівські читання)», 19–20 жовт. 2011 р. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – Ч. 1. – С. 90–92.
 3. Харченко В. Є. Соціально-психологічні аспекти адаптації молоді до умов ринкової економіки : [монографія]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 228 с.
 4. Харченко В. Є. Суб’єктне самовизначення та адаптація особистості в системі економічних відносин: соціально-психологічний аспект : [монографія]. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. – 192 с.
 5. Харченко В. Є. Економічні уявлення молоді як показник рівня адаптації до умов сучасного ринкового середовища. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 1 (30). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 361–369.
 6. Харченко В. Є. Соціально-психологічний аналіз дезадаптивної поведінки підлітків та механізмів їхнього самозахисту. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 2 (34). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 234–241.
 7. Харченко В. Є. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах сучасних парадигм українського суспільства. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні питання соціальної та практичної психології в координатах сучасних парадигм», 25–26 квіт. 2014 р. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 8–11.
 8. Харченко В. Є. Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття «самореалізація особистості» в психологічній літературі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / під ред. І. Д. Пасічника, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та інш. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 30. – С. 123–128.
 9. Харченко В. Є. Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 2 (37). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 392–403.
 10. Харченко В. Є. Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – № 3 (38). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 422–439.
 11. Харченко В. Є. Розвиток професійної компетентності шкільних психологів у роботі з дітьми та їх батьками, що пережили психотравмуючі події. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конференції «Актуальні питання соціальної та практичної психології в координатах сучасних парадигм», 23–24 січня 2015 р. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 149–153.
 12. Стратегія подолання стресових станів учасниками навчально-виховного процесу : науково-методичний посібник / О. В. Пагава, С. О. Гарькавець, В. Є. Харченко, О. Л. Рачок. — Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В.С., 2015. — 124 с. 
 1. Саранов С. В. Алжир во внешней и колониальной политике Франции (1830–1870 гг.) / С. В. Саранов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2008. – Випуск 20, частина 2. – С. 144–153.
 2. Саранов С. В. Генерал-губернатор Т.-Р. Бюжо и установление господства Франции над центральной частью Алжира // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – Луганськ. ‑ № 20 (183). – 2009. – С. 112–119.
 3. Саранов С. В. Історична еволюція алжирської політики Франції, 1564–1829 рр. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. Луганськ. ‑ 2010 р. ‑ № 19 (206). – С. 109–119.
 4. Саранов С. В. Ж.-Б. Кольбер – архитектор средиземноморской политики Франции // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ. – 2013. – Випуск 71 (№ 4). – С. 873–881.
 5. Саранов С. В. Середземноморська політика Франції: Ж.-Б. Кольбер (1619–1683 рр.) Сумський історико-архівний журнал. – Суми. – 2015. ‑ № XXIV. – С. 69–74.
 6. Саранов С. В. Международные отношения первой половины XIX в. : историографический, мировоззренческий и смысловой дискурс // Гілея. Науковий вісник. – К. : – 2015. – Випуск 97 (6). – С. 106–109.
 7. Саранов С. В. Политика Ж.-Б. Кольбера (1619–1683 гг.) в средиземноморском Магрибе: опыт критического осмысления // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К. : – 2015. – Випуск 94 (№ 3). – С. 94–97.
 8. Саранов С. В. Новый мировой порядок и его отражение в Центрально-Восточной Европе // Гілея. Збірник наукових праць. – К. : – 2015. – С. 133–136.
 9. Саранов С. Історичний розвиток європейського континенту: від давнини до європейської інтеграції / С. Саранов // Науково-методичний журнал «Освіта на Луганщині». – 2016. – № 4 (45).