Відповідно до плану роботи Луганського ОІППО на 2018 рік 28 грудня була проведена вчена рада, на якій заслухали звіт Олени Шевченкозаступника директора з навчально-виховної роботи Нижньодуванської ЗОШ І–ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області з перебігу та отримання результатів дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення освітнього середовища для виявлення та розвитку індивідуальних здібностей особистості в системі виховної роботи в урочній і позаурочній діяльності міжшкільного освітнього округу» (презентація).

Учена рада констатує, що дослідно-експериментальна робота здійснювалась відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації № 1586 від 25.12.2013 р. про надання статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня.

Дослідження проводилось за затвердженою наказом програмою, у якій окреслені теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка створених педагогічних умов для надання підтримки учням у їхньому творчому, інтелектуальному, духовному й фізичному розвитку. Експериментальна робота проводилась у п’ять етапів: організаційно-підготовчий етап (січень 2014 р. – серпень 2014 р.); діагностико-концептуальний етап (вересень 2014 р. – травень 2015 р.); формувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.); контрольно-узагальнювальний етап (вересень 2016 р. – серпень 2017 р.); корекційно-прогностичний етап (вересень 2017 р. – січень 2018 р.).

Досягнення завдань дослідження здійснювалось завдяки впровадженню інноваційних управлінських і педагогічних технологій в освітній процес, використання діяльнісного та компетентнісного підходів у професійному розвитку педагогічних працівників.

У процесі реалізації організаційно-підготовчого етапу важливим кроком стало формування творчих груп для проведення експериментальної роботи, які визначили напрями діяльності та завдання методичної ради округу й методичних об’єднань. Проведені тематичні засідання методичної ради школи та окружних методичних об’єднань з метою інформаційного забезпечення експериментальної діяльності («Методичні поради вчителю щодо виявлення здібних та обдарованих дітей», «Від творчості вчителя – до творчості учня»; засідання школи молодого вчителя «У центрі навчально-виховного процесу учень як особистість», «Диференційоване навчання», засідання окружних методичних об’єднань «Особистісно орієнтоване навчання», «Метод проектів», «Новітні інтерактивні технології» та ін.). Практичний психолог  підготував діагностичний та корекційно-розвивальний інструментарій для вивчення рівня готовності педагогічного колективу до інноваційної діяльності й визначення творчого потенціалу учнів, їхніх здібностей та обдарувань.

Під час діагностико-концептуального етапу були розроблені концептуальні положення щодо виявлення та розвитку здібностей особистості в системі виховної роботи в урочній та позаурочній діяльності міжшкільного освітнього округу та розроблена система впровадження інформаційних, інтерактивних, здоров’язбережувальних педагогічних технологій. За результатами проведеної роботи створений банк даних про рівень індивідуальних можливостей обдарованих дітей.

У межах формувального етапу дослідно-експериментальної роботи була створена модель роботи з обдарованими та здібними дітьми в урочній і позаурочній діяльності закладів, що входять до Нижньодуванського міжшкільного освітнього округу.

Проведений моніторинг творчих здібностей учнів показав позитивні зміни у творчих досягненнях дітей, здатність їх до саморозвитку та самовдосконалення. Аналіз зайнятості в позаурочний час виявив такий показник: 72 % учнів відвідують гуртки й спортивні секції, з них у школі – 32 %. Ефективні форми співробітництва й соціального партнерства адміністрації, педагогічного колективу освітнього закладу, батьків, учнів, соціальних партнерів, громадськості забезпечили розвиток кожного учня відповідно до нахилів, інтересів, можливостей, творчого потенціалу особистості. Виявлено, що високий рівень навчальних досягнень учнів (результативність участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсах) зумовлюється не тільки традиційною класно-урочною системою організації навчання, а й широким використанням сучасних педагогічних технологій.

На етапі контрольно-узагальнювального періоду дослідно-експериментальної роботи тривала консультативна робота творчих груп, були підібрані матеріали науково-методичного супроводу діяльності учнів та вчителів у напрямі виявлення й розвитку індивідуальних здібностей особистості в урочній та позаурочній діяльності; поширений власний досвід шляхом публікацій на сайтах закладів, що входять до округу.

Протягом корекційно-прогностичного етапу дослідно-експериментальної роботи були внесені корективи до створеної інноваційної системи виховної роботи (скориговані кількість та напрями роботи гуртків, товариств, клубів за інтересами), до організаційно-педагогічних умов (відібрані та внесені до варіативної складової навчального плану факультативи й спецкурси), до матеріально-технічних і фінансово-економічних умов (оновлена матеріально-технічна база кабінетів: установлене мультимедійне обладнання, забезпечені комп’ютерною технікою, оновлені експозиції шкільних музеїв та ін.). Психолог закладу здійснив діагностику та моніторинг знань і досягнень учнів за три роки. Відповідно до мети й завдань розвитку закладу були складені плани інноваційної діяльності на подальший період.

Результати інноваційної діяльності Нижньодуванської ЗОШ І–ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області були репрезентовані на заходах регіонального рівня.

У процесі експерименту дійшли висновку, що освітній округ – реальний шлях створення рівних можливостей для отримання якісної освіти, який відповідає індивідуальним запитам учнів з урахуванням соціально-економічних тенденцій розвитку регіону; це можливість ефективного використання й розвитку сильних сторін окремих освітніх установ; це  реальний шлях побудови освітніх установ як відкритих систем, що готові до взаємодії, співробітництва та інтеграції з іншими закладами.