п/п

Повна назва
та адреса навчального закладу

Прізвище,
ім’я по-батькові,

конт. тел. відповідального виконавця

Тема,
строки
проведення дослідно-експе-риментальної
роботи

Очікувані результати

Основні публікації,
де висвітлені результати експерименту

1.

Гірська
обласна
спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат
Луганської області

 

93292

Україна,

Луганська область,

м. Первомайськ,

м. Гірське,

вул. Совєтська, 30

Директор

Маркова

Любов Антонівна

Конт. тел.
(06455) 4-35-02, (06455) 4-35-50,

Управлінські умови створення здоров’язбері-гаючого середовища для
дітей з обмеженими
можливостями у спеціальній загальноосвітній
школі

 

2014 – 2019 рр.

‑ Розробка комплексної корекційно-педагогічної програми школи-інтернату.

‑ Комплексна діагностика психолого-педагогічної компетентності учасників корекційно-педагогічної програми та внесення відповідних коректив до плану роботи з педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

‑ Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи та підготовка методичних рекомендацій.

‑ Визначення, апробація та забезпечення управлінських умов щодо створення здоров’язберігаючого середовища для дітей з обмеженими можливостями у спеціальній загальноосвітній школі

 

‑ Бершанська С.М. З вірою в учня / С.М. Бершанська. – Л. : Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 2014.

‑ Маркова Л.А. Здоров’язберігаючі технології у роботі з дітьми / Л.А. Маркова. ‑ К. : «Шкільний світ»,

Всеукраїнська газета «Дефектолог», №6(90), червень 2014

‑ Кузічкіна Т.З. Гармонія души і та тіла / Т.З. Кузічкіна. ‑ К. : «Шкільний світ», Всеукраїнська газета «Дефектолог» №6(90), червень 2014

‑ Устінова О.П. «Оздоровчий ефект бойових мистецтв» / О.П. Устінова – К. : Всеукраїнська газета  «Дефектолог» №6(90), червень 2014

‑ Чуіщева І.А. Здоров’язберігаючі технології у логопедичній роботі / ‑ К. : «Шкільний світ», Всеукраїнська газета «Дефектолог»

№6(90), червень 2014

‑ Бершанська С.М., Толкачова Н.А. Використання

нетрадиційного обладнання для корекції дрібної моторики / ‑Л. : Матеріали регіональної науково-практичної конференції, 2015

 

2.

Кремінська загальноосвітня школа І–ІІІ ст.
№ 4 Кремінської районної ради
Луганської області

 

92900

Україна,

м. Кремінна,

Луганська обл.

пров. Радіщева,69

 

Директор

Новицький

Леонід Миколайович

конт. тел.

(06454) 2-15-82

 

Розвиток здоров'язбере-жувальної компетентності учасників
навчально-
виховного
процесу
засобами здоров'язбе-рігаючих,
оздоровчих технологій та технологій
навчання здоров'ю

 

2014‑2018 рр.

‑ Довести, що поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

‑ Забезпечити сприятливі умови  навчання дитини в школі: відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання, оптимальної організації навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм).

‑ Забезпечити повноцінний та раціональний організований руховий режим.

‑ Довести, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.

3.

Рубіжанська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 6 Рубіжанської
міської ради Луганської обл.

 

93009

Україна,

Луганська область,

м. Рубіжне,

Леніна, 19

Директор

Матвієнко

Вікторія Олександрівна

 

Конт. тел.

(06453) 6-39-18, (06453) 6-39-14

Управління загальноосвітнім
закладом на основі загальнозбере-
жувальних технологій

 

2013 – 2017 рр.

‑ Системні зміни навчально-виховного процесу в Рубіжанській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів
№ 6 покликані забезпечити виховання особистості, яка свідомо обиратиме та буде вести здоровий спосіб життя.

‑ Розробка та упровадження авторської моделі школи здоров’я.

 

-           

4.

Рубіжанська спеціалізована
школа

І–ІІІ ступенів
№10 Рубіжанської
міської ради Луганської обл.

 

93012

Україна,

Луганської області

м. Рубіжне вул.
Будівельників, 28

Директор

Морозко

Світлана Євгенівна

 

Конт. тел.

(06453) 7-13-73

 

 

 

 

Сучасні умови
розвитку здоров'язбере-жувального
середовища в
навчально-
виховному
просторі школи

 

2013–2017 рр.

‑ Створення педагогічної системи, яка забезпечує виховання особистості, здатної свідомо обирати та вести здоровий спосіб життя.

‑Визначення, апробація та забезпечення сучасних умов розвитку здоров'язбережувального середовища в навчально-виховному просторі школи

 

‑ Ткачук В.А., Мандич І.М. Сучасні умови розвитку здоров’язбережувального середовища в навчально-виховному просторі школи.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 74.

‑ Ткачук В.А., Мандич І.М. Система роботи школи щодо патріотичного виховання. «Родина – мала Батьківщина – Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін. – Харків : СПД Рєзніков  В. С., 2015. – С. 51.

5.

КЗ «Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна

школа-інтернат

І-ІІІ ступенів» Луганської області

 

93009,

Україна,

Луганська область
м. Рубіжне

вул. Менделєєва, 1

 

 

Директор

 

Небесний

Юрій

Володимирович

 

Конт. тел.

(06453) 6-32-88

(06453) 6-32-98

 

Технології та методики
реабілітації
хворої
дитини
в умовах
навчально – реабілітаційного Центру
(санаторної
школи-інтернату)

2013-2017 рр.

-    Забезпечення виховання особистості, яка свідомо обиратиме ведення здорового способу життя та дотримання його впродовж свого існування;

-    Створення авторської моделі школи здоров’я.

‑ В.О.Руденко, О.Соловйова,

С.М. Скороднянська. Комплексна реабілітація хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного центру МЦФЕР-Україна.

Освіта №6 2014р.

‑ Ю.В. Небесний, Технології та методики реабілітації хворої дитини в умовах навчально-реабілітаційного центру та санаторної школи-інтернату. Сєвєродонецьк, 2015

6.

КЗ «Рубіжанський навчально – реабілітаційний центр «Кришталик» Луганської області

 

93 009

Україна,

Луганська область,

м. Рубіжне

вул. Будівельників, 27

 

Директор

 

Колодна

Наталія Анатоліївна

 

Конт. тел.

(06453)50198, (06453)50196

 

Навчально-
реабілітаційний центр як
педагогічна
система
соціалізації дітей
з особливими освітніми
потребами

 

2013 – 2018

‑ Результатом реалізації психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної педагогічної системи має стати сформована особистість, основним показником якої є: її інтеграція в соціум, яка охоплює усі функціональні компоненти педагогічної системи: гностичний, проектувальний, конструктивний, комунікативний, організаторський.

‑ Поступове здійснення переорієнтації виховного впливу на особистість дитини з метою підвищення її соціальної позиції

‑ Реалізація комплексу діагностичних, лікувальних, профілактичних заходів, спрямованих на відновлення втрачених функцій органу зору.

‑ Упровадження діяльнісного підходу, який передбачає розвиток умінь і навичок особистості використання на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію дитини з особливими освітніми потребами в соціум, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

‑ загальнокультурні компетентності як здатність учнів орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності.

‑ Н.А. Колодна.

Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 94.

‑ Н.А. Колодна, Л.С. Муренець. Впровадження інноваційних технологій навчання, медико-педагогічної реабілітації та корекції дітей з вадами зору у навчально-реабілітаційному центрі «Кришталик». Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції.

ВП «Лисичанський педагогічний коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015.

7.

Кремінська

школа-гімназія Кремінської

районної ради

Луганської області

 

92 905

Україна,

Луганська область, Кремінський район,

м. Кремінна,

вул. Урицького, 18

Директор

 

Кукуяшна

Євдокія Іванівна

 

Конт. тел.
(06454)21458

 

Виховання
податкової правосвідомості
гімназистів
засобами
створеної в навчальному
закладі системи неперервної економічної освіти

 

2014‑2017 рр.

‑ Забезпечення неперервності й наступності економічної освіти, тісного зв’язку з іншими предметами (економічною і соціальною географією, історією, правознавством).

‑ Система раціонального економічного мислення й навичок поведінки сучасної людини в умовах ринкової економіки, вихованню патріотизму, ділової культури і культури спілкування.

‑ Знання учнів про розвиток податкової системи, вміння і навички використання теоретичних знань у розв'язанні економічних задач, прийнятті правильних рішень у повсякденному житті,

‑ Навички поведінки у ринкових відносинах, визначення професійних орієнтирів.

‑ Розробка та впровадження у варіативну частину навчального плану нових навчальних курсів («Основи податкових знань» (9 клас); «Основи європейської євроінтеграції» (10-11 клас); «Основи інтелектуальної власності» (10-11 клас).

‑ Розробка авторських програм із суспільно-гуманітарних дисциплін і спецкурсів.

_

8.

КО «Кремінський районний методичний кабінет Луганської області»

 

92905

Луганська область,

м. Кремінна,

вул. Совєтська, 2

 

Завідувач

 

Мацегора

Людмила Іванівна

 

Конт. тел.

(06454) 22876

Науково-
методичний
супровід експеримен-
тальних закладів системи освіти сільського району
в умовах впровадження
нових Державних стандартів

2014‑2017 рр.

‑ Створення сприятливого морально-психологічного клімату, здорових міжособистісних стосунків у колективі,  забезпечення захищеності кожного його члена;

‑ Зміна ставлення методистів, вчителів до оцінки результатів навчально-виховної діяльності.

‑ Формування ефективної експериментальної мережі закладів освіти.

‑ Забезпечення ефективного впровадження нових державних стандартів освіти.

9.

Красноріченська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. Кремінської районної ради Луганської області

 

92913

Україна,

Луганська область, Кремінський район,

Смт. Красноріченське,

кв. Верстатобудівників, 5

Директор Чекмарьова

Лариса Володимирівна

 

Конт.тел.

(06454)93157

 

 

Модернізація
управлінської
діяльності в
інноваційному
просторі
освітнього
округу

2014-2017 рр.

‑ Повнота і якість освітніх послуг, які надаються на визначеній території шкільною мережею при ефективному використанні ресурсів

‑ Ефективна взаємодію суб’єктів освітніх закладів, що входять  до складу округу.

‑ Орієнтація територіальних освітніх систем на місцеві ринки праці.

‑ Розвиток механізмів впливу керівних органів освітнього округу (Ради

освітнього округу) на підвідомчі системи (заклади освіти).

‑ Формування управлінської вертикалі в системі освітнього округу.

‑ Система ефективного використання ресурсної бази суб’єктів освітнього округу.

-Л.В.Чекмарьова

Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі освітнього округу.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 9.

10.

Лисичанська багатопрофільна гімназія

Лисичанської

міської ради

Луганської області

 

 

 

93106

Україна,

Луганська область,

м. Лисичанськ,

вул. Могілевського, 5

 

Директор

Бєлуха

Світлана Василівна

конт. тел.
(06451) 7-53-89

 

 

Управлінські та педагогічні
технології забезпечення особистісного
успіху в
освітньому
просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як
«Школи успіху»

2013‑2017 рр.

‑ Стійкий позитивний імідж гімназії

‑ Упровадження й апробація управлінських і педагогічних технологій, основаних на фасилітації й мотивації щодо досягнення успіху як особистісного результату учасників освітнього простору «Школи успіху», зростання ефективності означених технологій.

‑ Узагальнення й систематизація практичного досвіду діяльності Лисичанської багатопрофільної гімназії, як «Школи успіху».

‑ Формування та розвиток традицій гімназії.

‑ Розробка науково-методичних рекомендацій щодо запровадження відповідних управлінських і педагогічних технологій у масову практику.

-Бєлуха С.В. «Експериментальна діяльність школи: створення університетського освітнього простору» // Директор школи ‑ «Шкільний світ» ‑ №7-8. ‑

квітень 2015 р.

‑ С.В Бєлуха. Управлінські та педагогічні технології забезпечення особистісного успіху в освітньому просторі Лисичанської багатопрофільної гімназії як «Школи успіху». Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 14.

11.

КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступеня – ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради» Луганської області

 


93120
Україна,

Луганська область,

м. Лисичанськ,

вул. Московська, 282

 

Директор

 

Боровкова

Світлана Валентинівна

 

 

Конт. тел.

(095) 033-60-05

 

Управління
цілісним педагогічним процесом у
сучасній школі ‑ «Школі успіху»

2013‑2017 рр.

‑ Системні зміни навчально-виховного процесу в КЗ «НВК «Гарант», що  покликані забезпечити розвиток медіа культури учнівського та педагогічного колективів, підготовку дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа.

‑ Формування медіа обізнаності, медіа грамотності, медіа компетентності учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей

-Боровкова С.В. Соціально-психологічні засади формування медіа культури особистості. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів/ І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 155.

12.

Кремінська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. №2 Кремінської районної ради

Луганської області

 

92900

Україна,

Луганська область,

м. Кремінна,

вул. Титова 18

 

Директор

 

Новицький Микола Миколайович

 

Конт.тел.

8(06454) 3-13-48

 

Психолого-педагогічні умови розвитку психологічної культури
школярів у навчально-
виховному процесі ЗНЗ

2014‑2018 рр

‑ Створення сприятливого морально-психологічного клімату, здорових міжособистісних стосунків у колективі, тобто забезпечення умов захищеності кожного його члена.

‑Дотримання моральних норм співіснування в колективі, що потребує самоорганізації, самодисциплінованості особистості та змістовного обміну моральним досвідом.

‑ Спільна робота над проблемою, що спрямована на поглиблення відповідальності кожного члена педагогічного колективу та почуття обов’язку, які будуть поєднані з доброзичливістю, милосердям, бажанням допомогти іншим.

-           

13.

НВК Сватівська загальноосвітня школа І ступеня – гімназія Сватівської районної ради

Луганської області

 

92600

Україна,

Луганська область, Сватівський район,

м. Сватове,

пл. 50-річчя Перемоги, 35

Директор

 

Євтушенко

Світлана Вікторівна

 

Конт.тел.

(06471)33903

Науково-
методичний
супровід творчої діяльності учнів
та вчителів
у системі
особистісно орієнтованого навчання та виховання

2014‑2017 рр.

‑ Розвиток професійної компетентності педагогів.

‑ Вироблення інноваційного педагогічного стилю, оволодіння учителями технологіями формування творчої особистості дитини.

‑ Розвиток ініціативи, креативності учнів та вчителів з метою підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу.

‑ Розширення мережі гуртків з урахуванням інтересів та здібностей учнів;

‑ Підвищення рівня психологічної комфортності учасників навчально-виховного процесу.

-Шебаан Л.А.

Науково-методичний супровід  творчої діяльності  учнів та вчителів у системі особистісно-орієнтованого навчання та виховання./Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nvk-svatovo.at.ua/

14.

Нижньодуванська ЗОШ І–ІІІ ст. Сватівської районної ради Луганської області

 

92612

Україна,

Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул. Леніна, 64

Директор

 

Бикова

Лідія Василівна

 

Конт.тел.
(06471)98235

 

 

 

Створення навчально-
виховного середовища міжшкільного освітнього округу для  розвитку індивідуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності

2014‑2018 рр.

 

‑ Створення умов для виявлення та розвитку індивідуальних здібностей особистості в системі виховної роботи.

‑ ефективність самореалізації кожного учасника педагогічного процесу.

‑ розробка науково-методичного супроводу системи виховної роботи на основі особистісно зорієнтованого підходу

 

-           

15.

Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Луганської області

 

93412

Україна,

Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97

Директор

 

Скурідіна

Олена Анатоліївна

 

 

Конт. тел.
(06452)33203, (06452)33051

 

Освітній простір
як середовище розвитку інтелектуального потенціалу
учасників
навчально-
виховного
процесу

2014‑2019 рр.

 

‑ Розробка моделі освітнього простору ліцею для розвитку творчого потенціалу особистості.

‑ Забезпечення організаційних умов у навчально-виховному процесі для особистісного інтелектуального та творчого розвитку учасників навчально-виховного процесу.

‑ Упровадження та використання у навчально-виховному процесі нових педагогічних технологій, що сприятимуть особистісному розвитку інтелектуального, творчого потенціалу вчителів та учнів.

‑ встановлення тісних партнерських      взаємин з громадою, позашкільними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування;

‑ Позитивний імідж ліцею.

-       Скурідіна О.А., Карпенко С.Л.

Освітній простір як середовище розвитку інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 119.

16.

Рубіжанська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №2 Рубіжанської міської ради Луганської області

 

93011

Україна,              

Луганська обл.

м. Рубіжне

пр-кт Кірова,28

 

Директор

 

Ошнек

Олександр Анатолійович

 

Конт. тел.

(06453) 7-60-82

(06453) 7-14-76

 

Формування міжкультурно-орієнтованої особистості в педагогічній
системі
Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ
ступенів №2

2013‑2018 рр

‑ Сформованість міжкультурно-орієнтованої особистості засобами міжкультурної освіти

‑ Визначення та упровадження в роботу технологій формування міжкультурно-орієнтованої особистості

-Чернишова Я. О. Формування міжкультурно-орієнтованої особистості засобами міжкультурної освіти у педагогічній системі школи Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 142.

17.

КДНЗ № 4 «Теремок» Старобільської міської ради Луганської області

 

92704

Україна,

Луганська область, Старобільський район,

м. Старобільськ, Суворова 4

Завідувач

 

Дорощук

Наталія Олександрівна

 

 

Конт.тел.

(06461) 2-24-76

 

Особистісний розвиток дитини

2011‑2016 рр.

‑ Системні зміни психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку дитини.

‑ Використання інноваційних технологій щодо розвитку дошкільників, забезпечення їхньої морально-осмисленої внутрішньої свободи, творчих здібностей та індивідуальності.

 

-           

18.

Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської міської ради Луганської області

 

93292

Україна,

Луганська обл.,

м. Гірське,

вул. Гагаріна, 19

Директор

 

Кацинська

Олена Вікторівна

 

Конт.тел.

050 22 77 523

Естетично-
ціннісний
розвиток
школярів в культурно-
освітньому
просторі

2014‑2018 рр

‑ Створення стійкого позитивного іміджу навчального закладу.

‑ Розвиток професіоналізму педагогів.

‑ Створення сучасного культурно-освітнього середовища гімназії.

 

-           

19.

Тошківський НВК «ЗНЗ ‑ ДНЗ» Попаснянської

міської ради Луганської області

 

93281

Україна,

Луганська область,

м. Первомайськ,

смт Тошківка,

вул. Цуприка, 5

Директор

 

Черкасс

Володимир Михайлович

 

Конт.тел.

(067) 666-18-43

 

 

Виховання основ етичної культури школярів у навчально-
виховному
процесі

2014‑2018 рр.

‑ Зміни в моделюванні виховного процесу дозволять здійснити змістовну корекцію параметрів соціального, духовного розвитку дітей та способів технології особистісно орієнтованого підходу до морально-етичного виховання;

‑ оновлені педагогічні умови сприятимуть навчальному закладу перейти на новий рівень розвитку духовної та моральної культури учнів.

 

-           

20.

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської області

 

93400

Україна,

Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 37

Директор

 

Свергунова

Людмила Володимирівна

 

Конт.тел.

(06452)43420, (06452)41368

Формування громадянських якостей
особистості колегіанта як громадянина
України і глобалізованого
світу в системі міжнародної діяльності НВК

2013‑2018 рр.

‑ Створення структурно-функціональної моделі виховання колегіанта як громадянина України та громадянина глобалізованого світу та впровадження міжнародної роботи в освітній простір НВК.

‑ Свергунова Л.В.

Формування громадянських якостей особистості колегіанта як громадянина України і глобалізованого світу в системі міжнародної діяльності НВК. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 65.

21.

Зориківська загальноосвітня школа I‑III ст. Міловської районної ради Луганської області

 

92523

Україна,

Луганська область, Міловський район,

с. Зориківка,

вул. Совєтська, 43

Директор

 

Чубар

Валентина Василівна

 

Конт.тел.

(06465) 9-32-19

 

Формування
якостей сучасного лідера в умовах сільської
громадсько
активної школи

2012-2017 рр.

‑ Закріплення позитивного  іміджу  закладу.

‑ Удосконалення професійної  майстерності  педагога.

‑ Сформованість якостей лідера, якими  має володіти учень, педагог,  мешканець  громади.

‑ Розширення сфери послуг на базі  школи.

‑ Підтримка  школи з боку громади у  вирішенні проблем, пов’язаних із  матеріально-технічним забезпеченням   освітнього закладу.

‑ Удосконалення  системи учнівського   самоврядування.

‑ Формування   різновікових  лідерських   груп для співпраці і взаємної підтримки.

‑ Демократизація зовнішнього  шкільного простору, системи   відносин у школі.

‑ В.В.Чубар

Формування  якостей сучасного лідера в умовах сільської  громадсько активної школи. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 70.

22.

Середня загальноосвітня школа I‑III ст.№ 16 м. Сєвєродонецька Луганської області

 

 

93 412

Україна,

Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарина, 97

Директор

 

Ночовка

Людмила Василівна

 

Конт.тел.

(06452) 3-30-53

 

Виховання в
учнів 1-11 класів моральних
цінностей у навчальній та позаурочній діяльності

2012-2016 рр.

‑ Сприяння духовній самореалізації особистості кожного учня, підвищення культури в процесі співробітництва, діалогу і взаємодії учня й педагога.

‑ Корекція параметрів соціального, духовного розвитку дітей та способів технології особистісно-орієнтованого підходу до морально-етичного виховання.

‑ Оновлення педагогічних умов, що допоможуть навчальному закладу піднятися на новий рівень розвитку духовної та моральної культури

‑ Воронкевич Н.В. Розробка клубу для старшокласників «Шлях до себе через іншого» // Класний керівник. – 2013. ‑ №1-2 (133-134)

23.

Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради

Луганської області

 

93100

Україна,

Луганська область,

м. Лисичанськ,

вул. Свердлова, 277

 

Директор

 

Бутенко

Наталія Володимирівна

 

Конт.тел.

(06451)70082

Освіта для демократичного громадянства

2011‑2016 рр.

Системні зміни навчально-виховного процесу в Лисичанському багатопрофільному ліцеї покликані забезпечити формування нового типу громадянина: не лише освіченого, але й активного, здатного зробити власний внесок у життя суспільства, своєї країни, здатного взяти на себе більшу міру відповідальності.

‑ Бутенко Н. В.

Освіта для демократичного громадянства.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 61.

 

24.

Золотівська багатопрофільна гімназія

Попаснянської районної ради Луганської області

 

93 295

Україна,

Луганської обл.кв. Попаснянського р-ну, Сонячний,буд.12,

м.Золоте-1,

Директор

 

Заїка

Володимир Миколайович

 

 

Конт.тел.

(06455) 4-30-67,

(066) 798-75-41.

 

 

Педагогічні умови соціалізації учнів гімназії як засобу формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави

2014-2018 рр.

‑ Розробка моделі соціально-компетентного випускника гімназії.

‑ Забезпечення умов соціальної адаптації ефективного засвоєння учнями соціальних ролей, розвитку учнівського самоврядування, формування в учнів основ знань про основні закономірності розвитку особистості, соціального устрою та взаємодії соціальних структур суспільства.

‑ Формування вмінь оцінювати ситуації, відповідність засобів і методів обраним цілям, формувати проблеми та шляхи розвитку конкретних ситуацій;

‑ Упровадження та використання у навчально-виховному процесі нових педагогічних технологій, що сприятимуть особистісному розвитку вчителів та учнів; встановлення тісних партнерських взаємин з громадою, позашкільними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

‑ Формування та розвиток традицій гімназії.

‑ Заїка В.М. Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учнів гімназії маленького міста засобами технологій особистісно орієнтовано ї освіти. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 130.

25.

КДНЗ «Ластівка» Міловської селищної ради

Луганської області

 

92500

Україна,

Луганська область,

Міловський район,

смт. Мілове,

вул. Леніна, б. 57 А

Директор

 

Радченко

Інна Вікторівна

 

Конт. тел.

21236

 

 

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі як умова повноцінного фізичного розвитку дитини

2014‑2018 рр

‑ Розробка, впровадження й апробація розробленої системи фізично-оздоровчих заходів щодо підготовки фізично активної та всебічного розвиненої особистості в дошкільному навчальному закладі.

-Грабовенко Н.В.,

Радченко І.В.,

Данильченко С.П. Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі як умова повноцінного фізичного розвитку дитини. ЛОІППО, 2015

26.

КЗ «Навчально-виховний комплекс школа I‑II ст. ‑ ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області

 

93120

Україна,

Луганська область,

м. Лисичанськ,

вул. Московська, 282

Директор

 

Боровкова

Світлана Валентинівна

 

Конт.тел.

(095) 033-60-05

Соціально-психологічні засади формування медіакультури особистості

2011‑2016 рр.

 

‑ Системні зміни навчально-виховного процесу в КЗ «НВК «Гарант», що  покликані забезпечити розвиток медіакультури учнівського та педагогічного колективів, підготовку дітей та молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа.

‑ Формування в учнів медіаобізнаності, медіаграмотності, медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей

-Боровкова С.В. Соціально-психологічні засади формування медіа культури особистості.

Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 155.

27.

Попаснянська загальноосвітня школа I‑III ст. № 24 Попаснянської районної ради Луганської області

 

 

93304

Україна,

Луганська область,

м. Попасна,

пров. Лермонтова,14

Директор

 

Ксенофонтова

Наталія Вікторівна

 

 

Конт.тел.

(06474)  2-13-80

 

Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

2011‑2016 рр.

‑ Системні зміни навчально-виховного процесу школи покликані забезпечити розвиток медіа культури учнівського та педагогічного колективів, підготовку дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа.

‑ Формування у них медіаобразованності, медіаграмотності і медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей

-Дунай И.А.

Климова И. А. «Современное общество и медиакультура»

«Проблемы внедрения медиаобразования в учебно-воспитательном процессе : поиски и перспективы». Газета

Международная научно-практическая Интернет ‑ конференция 2015

28.

Старобільська гімназія Старобільської районної ради Луганської області

 

 

92703

Україна,

Луганська область, Старобільський район,

м. Старобільськ,

вул. Руднєва, 25

Директор

 

Фоменко

Катерина Миколаївна

 

Конт. тел.

(06461)20254

Формування інформаційно – комунікативної компетентності учнів сільської гімназії у глобалізованому освітньому просторі

2013‑2020 рр.

 

‑ Створення сучасного інформаційно-комунікативного простору гімназії (бібліотека, читальна зала, локальна мережа з виходом в Інтернет)

‑ Мірошникова Н.Г. Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особистості. Родина – мала Батьківщина – Україна : сучасний зміст патріотичного виховання / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін. – Харків : СПД Рєзніков  В. С., 2015. – 215 с.

‑ Фоменко К. М. Інформаційно-комунікативна компетентність випускника – основа успішного життя. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення». Частина І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. – С. 46.

29.

Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

Лисичанської міської ради

Луганської області

 

93193,

Україна,

Луганська область,

м. Новодружеськ,

вул. Миру, буд. 45

 

Директор

 

Коняхін

Ігор Євгенійович

 

Конт. тел. 2-83-46

 

Використання веб-сайтів в освітній діяльності

 

2015‑2019 рр.

 

‑ Створення та вільне користування веб-сайтами різних напрямів.

-           

30.

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа

І–ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради

Луганської області»

 

93100

Україна,

Луганська область,

 м. Лисичанськ,

вул. Шкільна, 5

Директор

 

Никифоренко

Галина Миколаївна

 

Конт.тел.

(06451)73633

Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи

 

2013‑2018 рр.

 

‑ Забезпечення оптимальних умов для самореалізації під час навчання за рахунок використання Web 2.0.

‑ Розвиток пізнавальної активності учнів, створення фундаменту для формування вмінь працювати та жити в сучасному інформаційному світі.

‑ Надання доступу до інформаційних ресурсів засобами сервісів Web 2.0.

‑ Зростання кількості учнів, що беруть участь у засвоєнні використання ресурсів Web 2.0.

‑ зростання ефективності роботи вчителів та адміністрації школи за рахунок використання сервісів Web 2.0.

‑ володіння сучасними методиками викладання й засобами організації навчального процесу засобами сервісів Web 2.0.

‑ Касатова О.Л. Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні:  практичні досягнення. Ч.І. Дослідно-експериментальна робота навчальних закладів закладів / І. І. Цимбал, А. О. Данильєв, О. В. Касьянова та ін.. ‑ Сєвєродонецьк : СПД Рєзніков В. С., 2015. ‑ С.40.

‑ Рябоконь Е.В. Інноваційні та традиційні методи навчання інформатики // Інформатика в школі. – 2014. ‑ № 1

31.

КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу

№ 12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради

Луганської області

 

93416

Україна,

 Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, 

вул. Курчатова,27-В

 

Завідувач

 

Черножукова

Анжела Миколаївна

 

 

 

Конт.тел.:

(06452) 2-87-95

 

Розвиток інформативної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій

2014‑2016 рр.

 

 

‑ Підвищення  інформаційної культури учасників освітнього процесу

‑ Підвищення мотивації до використання ІКТ в професійній діяльності.

‑ Оволодіння різними способами отримання і обробки інформації, підвищення рівня комп’ютерної грамотності.

‑ Підвищення мотивації до організованої і самостійної освітньої діяльності;

‑ Зростання творчого потенціалу, пізнавальної активності, креативності мислення дітей.

‑ підвищення рівня готовності дітей до шкільного навчання.

‑ Взаємодія батьків з педагогами у питаннях освітньо-виховної роботи

-           

32.

Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 Лисичанської міської ради Луганської області

 

93118

Україна,

Луганська область,

м. Лисичанськ,

кв. Ленінського комсомолу, 26

Директор

 

Ростовська

Наталія Юріївна

 

Конт.тел.

(06451)53812

Модульне навчання в школі як засіб формування особистості компетентного школяра

 

2015‑2020 рр.

 

‑ Системні зміни навчально-виховного процесу в школі покликані забезпечити стійкі позитивні результати в якості освіти, ефективно реалізувати Державні стандарти в сфері формування особистості компетентного школяра.

‑ Покращення організаційних, психолого-педагогічних умов для навчально-виховного процесу.

‑ Оновлення змісту і технології підготовки педагогів, якісно нового підходу до підвищення рівня професійної майстерності педагогів і результатів їх педагогічної діяльності.

‑ Розробка та упровадження моделі модульного навчання.

‑ Зменшення навантаження на вчителя й учня при підготовці конспекту уроку та домашніх завдань, зменшення маси портфеля.

‑ Збалансування розкладу дзвінків оптимального для всіх ступенів школи.

-