Мета: створення сприятливих умов для розвитку й самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

Шляхи й способи розв’язання проблеми

Реалізація попередніх програм дала певні позитивні результати. Напрацьовано нові механізми підтримки молоді, що знайшли своє відображення в дорожній карті реформування молодіжної сфери. Проте існує ще багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким рівнем економічної та громадської активності молоді. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2015 році попри існування достатньої кількості молодіжних громадських організацій тільки 2 % молоді є їх членами та 6 % молоді відвідують організовані ними заходи.

Залишається доволі низьким рівень участі молоді в суспільно-політичному житті держави і формуванні політики з питань, що впливають на її життя, розвиток та вирішення нагальних проблем. Тільки 5 % молодих людей брали участь в обговоренні законопроектів на державному або місцевому рівні.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант реалізації Програми полягає в застосуванні традиційного механізму організації роботи з молоддю на основі діючої управлінської вертикалі: центральні органи виконавчої влади - структурні підрозділи з питань молоді та спорту місцевих держадміністрацій - молодь. Проте така модель, як правило, майже цілком орієнтована на розв’язання проблем за рахунок бюджетних коштів, нівелює управлінську роль молодіжних громадських об’єднань, обмежує активність органів місцевого самоврядування.

Другий, оптимальний варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мети, оскільки забезпечить:

 • спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства: молодіжними та дитячими громадськими організаціями; організаціями, установами та закладами, що працюють із молоддю й волонтерами, за безпосередньою участю молоді;
 • підтримку соціально значущих проектів інститутів громадянського суспільства, зокрема молодіжних та дитячих громадських організацій;
 • посилення роботи з розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, сприяння інтеграції молоді у світову та європейську молодіжну спільноту;
 • застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації політики в молодіжній сфері.

Такий варіант реалізації Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності Програми, дієвому та відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її виконання.

Це сприятиме:

 • посиленню ролі молоді в суспільно-політичному житті держави та становленню її як одного з ключових суб’єктів державної політики в молодіжній сфері;
 • дієвій співпраці із залученням громадянського суспільства;
 • органічному поєднанню в ціннісних орієнтаціях молоді громадянської позиції та патріотизму;
 • фінансуванню заходів з виконання Програми за рахунок державного, місцевого бюджетів, надходжень від донорських та благодійних фондів;
 • створенню умов для розширення соціальних гарантій молоді;
 • підвищенню рівня доступу молоді до якісної освіти та створенню умов для її зайнятості.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких пріоритетних завданнях:

 • формування громадянської позиції й національно-патріотичне виховання шляхом здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості й активної життєвої позиції молоді;
 • здоровий спосіб життя молоді шляхом здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового й безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;
 • розвиток неформальної освіти шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;
 • зайнятість молоді шляхом створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної й вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);
 • житло для молоді шляхом створення умов для забезпечення молоді житлом;
 • партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб шляхом здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Координацію міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики в молодіжній сфері здійснюватиме Мінмолодьспорт.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання й заходи

Завдання й заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблем та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • збільшити щороку на 10 % кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді;
 • збільшити щороку на 4 % чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя та культури здоров’я;
 • створити цілісну систему неформальної освіти молоді;
 • збільшити щороку на 50 осіб підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери й представників молодіжних громадських організацій та забезпечити видачу зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;
 • забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та систематизації преференцій для молодих підприємців, формування підприємницьких навичок молоді;
 • забезпечити надання підтримки молоді в працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;
 • підвищити рівень самоорганізації й самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;
 • забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;
 • знизити рівень правопорушень серед молоді до 2020 року на 20 %, активізувавши правову освіту та участь молоді в суспільно значущій громадській діяльності;
 • забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді житлом, насамперед осіб з особливими потребами, молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;
 • забезпечити інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури;
 • збільшити щороку на 5 % чисельність молоді, що бере участь у реалізації проектів ЄС та інших іноземних держав, зокрема програми «Erasmus +».

Оцінка стану виконання Програми проводиться Мінмолодьспортом разом з науковими установами.

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного й місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 501284,68 тис. гривень, у тому числі 210142,1 тис. гривень - за рахунок коштів державного бюджету, 277882,58 тис. гривень - місцевих бюджетів, 13260 тис. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів під час формування їх показників.

ПАСПОРТ 
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки

 1. КонцепціяПрограми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1018 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 80, ст. 2683).
 2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148.
 3. Державний замовник - Мінмолодьспорт.
 4. Керівник Програми - Міністр молоді та спорту.
 5. Виконавці заходів Програми - Мінмолодьспорт, МОН, МВС, Міноборони, Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінрегіон, ДСНС, Національна академія наук, Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук, обласні та Київська міська держадміністрації.
 6. Строк виконання Програми - 2016-2020 роки.
 7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

210142,1

10346,2

43109,3

48056,6

52362,9

56267,1

Місцеві бюджети

277882,58

47363,92

49201,22

54642,58

60186,85

66488,01

Інші джерела

13260

1750

2510

2750

3000

3250

_______ 
Усього

501284,68

59460,12

94820,52

105449,18

115549,75

126005,11