1. Загальні положення.

1.1. Науково-методична рада (далі – Рада) Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту) утворюється відповідно до Статуту Інституту для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової-методичної діяльності Інституту, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг.

1.2. Науково-методична рада створюється при ректораті і є дорадчо-консультативним колегіальним органом Інституту.

1.3. Рада діє згідно з чинним законодавством України. У своїй роботі Рада керується концептуальними положеннями, закладеними в Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, документах Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Статутом Інституту, цим Положенням, сучасними науково-методичними досягненнями національної та закордонної шкіл підвищення кваліфікації.

1.4. Науково-методична рада створюється наказом ректора Інституту.

 

2. Основні завдання Ради.

Основними завданнями Ради є:

2.1. Вибір стратегії методичної діяльності Інституту.

2.2. Методичне керівництво поточною навчально-методичною роботою в Інституті, контроль за відповідністю її показників стандартам освіти, вимогам Болонського процесу, акредитаційним вимогам.

2.3. Аналіз науково-методичної та навчальної діяльності Інституту і розробка пропозицій щодо її досконалення.

2.4. Надання послуг із післядипломної освіти педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів (далі – слухачі) відповідно до законодавства.

2.5. Надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги фахівцям Інституту, слухачам, педагогічним працівникам регіону.

2.6. Участь у підготовці проектів професійних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, навчальних та навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тематик різних видів випускних робіт, списків рекомендованої літератури та методичних рекомендацій до їх виконання, робочих програм на кожен навчальний рік та їх науково-методичній експертизі.

2.7. Обговорення та затвердження діагностичного інструментарію, контрольних завдань, методичних розробок, рекомендацій, інформаційно-методичних та інших матеріалів щодо вдосконалення навчального процесу.

2.8. Моніторинг стану методичного забезпечення навчального процесу в Інституті, розробка рекомендацій щодо вдосконалення його змісту.

2.9. Розгляд, узгодження й рекомендація до затвердження індивідуальних планів методичної роботи викладачів Інституту.

2.10. Координація поширення й обміну передовим досвідом методичної роботи структурних підрозділів Інституту, організація заходів щодо обміну досвідом між кафедрами та центрами Інституту, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими закладами освіти, установами, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів.

2.11. Заслуховування інформації завідувачів кафедр, центрів Інституту, навчально-методичного відділу щодо ефективності методичної роботи у структурних підрозділах.

2.12. Надання консультативної та організаційної допомоги районним (міським) методичним кабінетам (центрам) із питань планування та виконання наукової, методичної та навчальної роботи.

2.13. Координація діяльності творчих груп педагогів, методичних майстерень регіонального рівня.

2.14. Проведення експертизи програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та надання рекомендацій з їх друку та отримання відповідних грифів.

2.15. Надання експертних оцінок наслідків досліджень в усіх напрямах науково-методичної роботи, а також рекомендацій щодо їх публікацій.

2.16. Проведення експертизи заяв навчальних закладів регіону щодо присвоєння статусу експериментальних.

 

3. Основні функції Ради.

Відповідно до поставлених завдань Рада має функції:

3.1. Готувати пропозиції з удосконалення методичного забезпечення навчального процесу та якості навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.2. Розглядати проекти і схвалювати навчальні та навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тематик різних видів випускних робіт, рекомендованої літератури та методичних рекомендацій до їх виконання, навчально-методичні матеріали із забезпечення навчального процесу.

3.3. Робити експертні оцінки програм, навчальних, навчально-методичних посібників, електронних посібників, дистанційних курсів та інших матеріалів, підготовлених до публікації.

3.4. Заслуховувати науково-педагогічних працівників Інституту з питань організації навчально-виховного процесу та методичної діяльності.

3.5. Розглядати й виносити рішення щодо затвердження індивідуальних планів методичної роботи викладачів Інституту.

3.6. Співпрацювати з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) щодо розв’язання поточних питань управління методичною роботою.

3.7. Координувати діяльність творчих груп педагогів, методичних майстерень регіонального рівня.

3.8. Користуватися всією необхідною документацією для проведення експертизи заяв навчальних закладів регіону щодо присвоєння їм статусу експериментальних.

3.9. Розглядати інші питання, що стосуються методичної діяльності Інституту.

3.10. Перевіряти ефективність власних рішень (пропозицій, рекомендацій) через розгляд на черговому засіданні Ради інформації про хід їх виконання.

 

4. Права і обов’язки Ради.

Рада має право:

4.1. Утворювати за необхідності робочі групи для розв’язання нагальних проблем за конкретними напрямами діяльності Інституту.

4.2. Залучати до роботи фахівців кафедр, центрів Інституту, сторонніх організацій із метою розгляду питань, що відносяться до компетенції Ради.

4.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації завідувачів кафедр, центрів Інституту з питань методичної роботи.

4.4. Вносити на розгляд ректорату Інституту пропозиції з питань організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань методичної діяльності.

 

5. Члени Ради мають право:

5.1. Брати участь у роботі засідань, обговоренні питання порядку денного Ради.

5.2. Вносити пропозиції до плану роботи та рішень Ради.

5.3. Завчасно готувати матеріали на засідання Ради та надавати їх голові не пізніше як за три робочі дні до початку засідання.

5.4. Виконувати доручення Голови Ради у визначені терміни.

5.5. Перевіряти навчально-методичну роботу підрозділів Інституту.

5.6. Негайно отримувати необхідну документацію й інформацію від кафедр та інших підрозділів Інституту, викладачів.

5.8. Відвідувати заняття викладачів Інституту без завчасного попередження.

 

6. Структура ради.

6.1. Кількісний склад Ради визначає її голова.

6.2. Склад Ради затверджується наказом ректора Інституту.

6.3. Персональний склад ради переглядається щороку. Відповідні зміни вносяться наказом ректора на пропозицію голови Ради.

6.4. Керівний склад Ради – голова Ради, заступник голови Ради та секретар.

6.5. Секретар Ради обирається зі складу членів Ради відкритим голосуванням більшістю голосів.

6.6. Склад навчально-методичної ради формується з найбільш досвідчених співробітників Інституту, керівників творчих дослідних та експериментальних груп, що працюють над актуальними проблемами підвищення кваліфікації педагогічних кадрів або науковими проблемами методичної спрямованості.

 

7. Регламент роботи ради.

7.1. Формою роботи Ради є засідання, яке скликається за необхідністю, але не менш ніж один раз на квартал. Рішення про скликання засідання приймає голова Ради.

7.2. Засідання вважається правочинним, якщо в  його роботі бере участь не менше половини членів Ради.

7.3. Про засідання Ради та його порядок денний секретар повідомляє членів ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання.

7.4. Рішення Ради з усіх обговорених питань ухвалюються відкритим голосування більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови Ради.

7.5. Питання, що потребують оперативного вирішення, можуть розглядатися шляхом опитування членів Ради та оформлятися в установленому порядку.

7.6. За пропозицією Ради окремі важливі питання розвитку навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності можуть бути оформлені наказом ректора або ухвалою Вченої ради Інституту.

7.7. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, які підписує голова Ради (у його відсутність - заступник) та секретар Ради. Протоколи ради веде секретар Ради.

7.7 Рішення Ради є обов’язковим для виконання всіма підрозділами Інституту, посадовими особами та викладачами.

7.8. Науково-методична рада Інституту здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

7.9. Організаційну, матеріальну та технічну допомогу Раді надають навчальний відділ, бібліотека, адміністративно-господарська частина, відділ кадрів та інші підрозділи Інституту.

 

8. Порядок затвердження Положення.

8.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його підписання головою Ради та затвердження ректором Інституту.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора після їх схвалення ректоратом.