26 січня 2012 р. № 69 «Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти» відповідно до Статуту, Концепції та основних напрямків діяльності ЛОІППО. Дане Положення визначає нормативно-правові, змістово-діяльнісні та фінансові засади функціонування авторської творчої майстерні вчителів. У своїй діяльності авторська творча майстерня вчителів керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12 2008 №1119, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930, іншими нормативно-правовими актами України в галузі освіти, даним Положенням.

1. Загальні положення.

1.1. Авторські творчі майстерні вчителів є однією з форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та їхнього професійного розвитку з метою залучення можливостей та інтелектуальних здібностей кращих учителів-новаторів.

1.2. Авторські творчі майстерні учителів створюються на громадських засадах при Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти як тимчасове об’єднання педагогічних працівників з метою апробації й подальшого впровадження передового педагогічного досвіду провідних учителів у навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації та з метою професійного розвитку в міжкурсовому періоді. Участь у роботі авторських творчих майстерень вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

1.3. До складу авторських творчих майстерень входять учителі вищої категорії, учителі-методисти, інші вчителі-новатори, методичний доробок яких схвалено кафедрами і відзначено міськими (районними) кабінетами (центрами).

1.4. Авторські творчі майстерні учителів здійснюють свою діяльність відповідно до цього Положення.

2. Мета, завдання та напрями діяльності.

2.1.Метою діяльності авторської творчої майстерні учителів є удосконалення і підвищення професійної та науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, активне використання та поширення в професійному середовищі інноваційних освітніх методик і технологій, використання широкого спектру стратегій навчання і продукування оригінальних інноваційних ідей.

2.2. Основними завданнями і напрямками діяльності авторської творчої майстерні учителів є: пропагування перспективних моделей досвіду з актуальних проблем модернізації освіти, підвищення ефективності навчання та виховання; удосконалення структури, змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; упровадження інноваційних технологій навчання і виховання; поширення авторського досвіду, сприяння освоєнню і трансформації його провідних ідей в практичну діяльність; удосконалення методики проведення різних видів занять на курсах підвищення кваліфікації та їх навчально-методичного забезпечення; задоволення потреб учителів в інтелектуальному і культурному розвитку; підвищення рівня професійного розвитку та фахової майстерності вчителів.

3. Організація діяльності.

3.1. Авторські творчі майстерні учителів створюються при кафедрах ЛОІППО.

3.2. Авторська творча майстерня учителів працює протягом одного навчального року з метою апробації шляхів, форм і методів реалізації актуальної для професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічної проблеми. Протягом наступних двох років авторська творча майстерня учителів, після затвердження її складу рішенням колегії управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, використовується як форма підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.3. Науково-методичний супровід роботи майстерні здійснюють науково-педагогічні працівники і методисти кафедр ЛООІППО: вивчають і аналізують ефективність роботи авторської творчої майстерні, надають її членам постійну практичну допомогу, проводять з ними науково-методичні семінари, консультації-інструктажі, презентують кращий досвід їх роботи.

3.4. Координаторами діяльності авторських творчих майстерень учителів є методисти, а науковими консультантами – науково-педагогічні працівники кафедр ЛОІППО.

3.5. Основними формами роботи авторської творчої майстерні учителів є лекції, семінарські заняття, тренінги, практикуми, проекти професійного розвитку, творчі звіти, круглі столи, майстер-класи, консультації тощо.

3.6. Члени авторської творчої майстерні учителів: проводять заняття відповідно до визначеної періодичності та встановленого графіка; упроваджують сучасні методики навчання в практику роботи вчителів області; виступають із лекціями, доповідями, повідомленнями, демонструють досвід широкому загалу педагогічних працівників; розробляють методичні рекомендації, поради щодо використання провідних ідей досвіду та впровадження в практику роботи інноваційних технологій; беруть участь у науково-методичних семінарах і конференціях, педагогічних читаннях, методичних заходах різних форм тощо.

3.7. Кількість занять майстерні визначається з урахуванням поставленої мети й завдань і може варіюватися від 2 до 4 протягом навчального року.

3.8. Підсумком роботи авторської творчої майстерні учителів є видання методичних рекомендацій, посібників,публікація статей та інших матеріалів тощо.

4. Фінансування авторської творчої майстерні учителів.

Фінансування авторської творчої майстерні учителів здійснюється за рахунок коштів інституту післядипломної педагогічної освіти, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.