ТЕМАТИКА 
творчих проектів, випускних робіт і рефератів та література
для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів,
які викладають курс «Сходинки до інформатики» в початковій школі
за новим Державним стандартом

Використання міжпредметних зв’язків на уроках «Сходинки до інформатики».

Використання мультимедійних технологій навчання в початковій школі.

Дидактичні можливості програмних засобів навчання для початкової школи.

Інтерактивні методи навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

Традиційні та інноваційні методи навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

Комп’ютерна підтримка уроків [назва предмету]у початковій школі.

Методика використання комп’ютерної техніки на різних етапах уроку в початковій школі.

Методика організації комп’ютерної гри на різних уроках початкової школи.

Методика оцінювання  навчальних досягнень учнів початкової школи на уроках  «Сходинки до інформатики».

Методика реалізації основних завдань початкового курсу інформатики відповідно до нового Державного стандарту початкової школи.

Методика формування алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів на уроках інформатики. 

Особливості застосування інформаційних технологій на уроках початкової школи.

Педагогічні умови впровадження інформаційних технологій навчання у початковій школі.

Інноваційні технології навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

Проектні технології навчання на уроках «Сходинки до інформатики».

Психолого-педагогічні основи навчання інформатики в початковій школі. 

Розвиток пізнавальної активності молодших школярів із використанням комп’ютера.

Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Створення та методика використання дидактичних та методичних матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках «Сходинки до інформатики».

Форми організації навчального процесу з інформатики в початковій школі.

Формування в молодших школярів початкових уявлень про базові поняття інформатики.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів початкової школи.

Авторська розробка конспекту уроків з курсу «Сходинки до інформатики».

Авторська розробка робочого зошиту з курсу «Сходинки до інформатики».

 

ТЕМАТИКА
випускних робіт, рефератів, творчих проектів і література для слухачів курсів
підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів
«Інноваційні форми роботи з дітьми з особливими потребами

Нормативно-правова база корекційно-педагогічного процесу.

Особливості організації корекційно-педагогічної діяльності з дітьми в класах корекції та компенсації.

Створення умов для корекції та соціальної реабілітації дітей з порушенням психічного розвитку.

Значення психокорекції в інтелектуальному розвитку дітей.

Система корекційно-педагогічної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Система корекційно-педагогічної роботи з дітьми з розумовою відсталістю.

Зміст та організаційні аспекти корекційно-педагогічної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Зміст та організаційні аспекти корекційно-педагогічної роботи з дітьми з розумовою відсталістю.

Класифікація категорій дітей з порушеннями в розвитку.

Поняття розумова відсталість, Ступені розумової відсталостіи. Методи навчання та виховання розумово відсталих дітей.

Поняття затримка психічного розвитку. Класифікація ЗПР Методи навчання та виховання дітей с ЗПР.

Сучасні уявлення про нормальний та відхиляючийся розвиток. Норма та патологія.

Предмет, завдання та основні напрямки виховної роботи в допоміжній школі.

Принципи виховання та основні методи їх реалізації у виховній роботі з розумово відсталими дітьми.

Методика організації виховання колективу та особистості в колективі корекційного класу.

Методика організації самостійної підготовки учнів корекційного класу.

Організація виховної роботи в позакласній діяльності.

Методика роботи з батьками школяра.

Методи та прийоми розвитку пізнавальної, емоційно-вольової та особистісної сфер у дітей з розумовою відсталістю.

Система спеціального навчання дітей з порушеннями розумового розвитку.

Класи корекційного навчання. Мета та організація корекційного процесу.

Діти з затримкою психічного розвитку, система їх навчання.

Гра як засіб організації виховної роботи з розумово відсталими дітьми.

Методика трудового виховання й профорієнтація в корекційних класах.

Моральне виховання учнів що навчаються у корекційних класах.

Нормативно-правове виховання школярів із порушенням інтелектуальної сфери.

Система естетичного виховання учнів допоміжної школи.

Методи та прийоми фізичного виховання дитини з психофізичними вадами.

Основні стадії формування учнівського колективу в корекційному класі.

Особистісно-орієнтовний підхід в роботі з розумово відсталими дітьми. Його сутність .

Психологічна характеристика учнівського колективу.

Зміст патопсихологічного обстеження дітей з інтелектуальними вадами.

Методичні вимоги до організації виховного заходу.

Особистісно-орієнтовний підхід в роботі з дітьми що мають затримку психічного розвитку. Його сутність.

Характеристика системи допомоги дітям з інтелектуальною недостатністю на сучасному етапі.

Специфіка організації та зміст навчально-виховного процесу для дітей, що мають різну ступінь інтелектуальної недостатності.

Основні напрями реабілітації дітей з інтелектуальною недостатністю.

Змістовні аспекти організації корекційного навчання в освітньому закладі.

 

ТЕМАТИКА
випускних робіт та рефератів із фізики та математики

Формування наукового світогляду учнів під час навчання фізики.

Зміст та форми громадянського виховання у процесі викладання математики (фізики).

Методика застосування елементів історизму при вивчення математики (фізики).

Формування екологічної культури учнів у процесі навчання математики (фізики).

Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків в процесі вивчення математики (фізики).

Профільне навчання фізики (математики)  в старшій школі.

Метод проектів у навчально-виховному процесі.

Практична спрямованість шкільного курсу математики (фізики).

Мультимедійні технології на уроках математики (фізики).

Формування культури енергозбереження учнів.

Творча діяльність учнів на уроках математики (фізики).

Методика розв’язання типових задач з фізики.

Формування експериментальної компетентності учнів з фізики.

Навчально-методичне забезпечення сучасного кабінету фізики.

Методична характеристика педагогічних програмних засобів.

Технологія розробки сучасного уроку математики (фізики).

Методика проведення інтерактивного уроку.

Моделювання інтегрованого уроку.

Особливості позакласної роботи з учнями.

Методика підготовки учнів до олімпіад та інтелектуальних конкурсів. 

Організація дослідницької діяльності учнів з фізики.

Організація та проведення навчальної практики з фізики.

Методика організації та проведення навчальних екскурсій.

Сучасні форми і методи активізації професійного самовизначення учнів на уроках фізики.

Рівняння та нерівності з параметрами як засіб формування дослідницьких навичок учнів у курсі алгебри 7–9 класу.

Методика вивчення окремих тем у шкільному курсі математики (фізики).

Методика організації самостійної роботи учнів на уроках математики (фізики).

Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (фізики).

Методика розв’язування текстових задач в курсі алгебри.

Технології оцінювання навчальних досягнень учнів з математики (фізики).

 

ТЕМАТИКА
випускних робіт та рефератів з астрономії

Формування наукового світогляду учнів під час навчання астрономії.

Особливості викладання астрономії в умовах профільного навчання.

Методика проведення факультативних курсів з астрономії.

Науково-методичний аналіз передового досвіду вчителів астрономії шкіл України.

Методика використання на уроках даних щодо внеску українських вчених-астрономів у світову науку.

Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках астрономії нетрадиційними методами.

Сучасні вимоги до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів та їх реалізація в процесі вивчення астрономії.

Домашня робота з астрономії як одна із форм організації навчальної діяльності учнів.

Шляхи підвищення ефективності навчання шкільному курсу  астрономії.

Використання елементів історизму при вивчення астрономії.

Зміст та форми громадянського виховання у процесі викладання астрономії.

Методика розв’язування типових задач з астрономії.

Методика розв’язування нестандартних задач з астрономії.

Методика підготовки учнів до державної підсумкової атестації з астрономії.

Формування екологічної культури учнів у процесі навчання астрономії. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на  уроках астрономії.

Мультимедійні технології на уроках астрономії.

Використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання астрономії.

Метод проектів у навчально-виховному процесі з астрономії.

Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у процесі вивчення астрономії.

Проблемно-пошукові методи в процесі навчання астрономії.

Організація і проведення практичних робіт з астрономії в умовах профільного навчання.

Методика використання педагогічних програмних засобів з астрономії.

Моделювання та аналіз сучасного уроку астрономії.

Методика проведення інтерактивного уроку астрономії.

Методика проведення інтегрованого уроку астрономії.

Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів  на уроках астрономії.

Особливості позакласної роботи учнів з астрономії.

Методика підготовки учнів до інтелектуальних змагань з астрономії.

Експериментально-дослідницька робота учнів з астрономії.

Методика вивчення окремих тем у шкільному курсі астрономії.

Методика проведення нетрадиційних уроків та екскурсій з астрономії.

Розвиток критичного мислення учнів на уроках астрономії.

 

ТЕМАТИКА
випускних робіт, творчих проектів
та література для слухачів курсів підвищення кваліфікації
директорів та заступників директорів шкіл з НВР

Філософія та соціологія освіти

Особливості розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Розвиток освіти в Україні: нові ціннісні орієнтири.

Освіта як чинник суспільного розвитку в глобалізованому світі.

Співвідношення навчання, виховання й розвитку в структурі освітнього процесу.

Соціальні цілі та функції освіти.

Актуальні проблеми соціології шкільної освіти.

Сутнісні характеристики освітнього процесу.

Культуротворча та менталітетоформуюча функції освіти.

Особистісні цінності як духовні надбання людини.

Особистісно орієнтоване виховання як нова освітня філософія.

Особистісно орієнтовані технології виховання.

Освітньо-виховний процес як соціокультурне явище.

Педагог в особистісно орієнтованому освітньому процесі.

Особистісно орієнтований освітній процес і проблеми становлення і розвитку особистості.

Напрями реформування освіти в Україні.

Сутність гуманізації і гуманітаризації сучасної освіти.

Принцип природовідповідністі у навчанні учнів.

Дослідницький підхід в освітньому процесі.

Сучасні проблеми вдосконалення навчання й освіти.

Виховний потенціал суб’єкт-суб’єктних відносин в освітньому процесі.

Філософські та психологічні засади особистісно орієнтованих технологій в освіті.

Дидактичні засади особистісно орієнтованих технологій в освіті.

Сутність і основні напрямки реформування освіти в Україні.

Дидактичні та психологічні засади інтерактивних технологій навчання.

Сучасні парадигми освітнього процесу.

 

ТЕМАТИКА випускних робіт та рефератів
вчителів фізичної культури

Етапи і джерела розвитку системи фізичного виховання.

Структура і зміст української національної системи фізичного виховання школярів.

Актуальні проблеми фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Фізична культура в системі загальної освіти дітей шкільного віку.

Гігієнічні основи фізичного виховання.

Рухова активність та здоров’я дітей і підлітків.

Формування культури здоров’я засобами фізичного виховання.

Система загартування дітей у процесі фізичного виховання.

Структура і зміст методів навчання в  системі фізичного виховання.

Загальні основи навчання руховим діям.

Принципи навчання на уроках фізичної культури.

Фізичні вправи — основний засіб фізичного виховання.

Структура і зміст процесу навчання фізичним вправам.

Форми організації занять із фізичного виховання дітей у школі.

Урок як основна форма фізичного виховання школярів.

Рухові якості і методика їхнього розвитку.

Методика виховання морально-вольових якостей на уроках фізичної культури.

Застосування змагально-ігрових методів на уроках фізичної культури.

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні.

Основи планування і контролю роботи з фізичного виховання школярів.

Планування уроків фізичної культури на рік ( для будь-якого класу відповідно до діючих вимог).

Система оцінки діяльності учнів на уроках фізичної культури.

Методичні особливості вивчення навчального матеріалу з легкої атлетики.

Методичні особливості вивчення навчального матеріалу з футболу.

Методичні особливості вивчення навчального матеріалу з гімнастики.

Методичні особливості вивчення навчального матеріалу з баскетболу.

Методичні особливості вивчення навчального матеріалу з волейболу.

Організація та методика проведення занять з фізичної культури з учнями,віднесеними за станом  здоров’я  до спеціальних медичних груп.

Організація та методика проведення занять з фізичної культури в групах продовженого дня.

Система організації позакласної роботи з фізичної культури.

Принципи спортивного тренування у педагогічному процесі.

Зміст основних компонентів спортивного тренування.

Циклічність тренувального процесу.

Спортивна орієнтація, спортивний відбір та їх критерії.

Техніко-тактична підготовка юних футболістів.

Туризм, його місце і значення в системі фізичного виховання.

Особливості організації і методики проведення занять з аеробіки.

Особливості організації і методики проведення занять з атлетичної гімнастики.

Особливості організації і методики проведення самостійних занять фізичними вправами.

Мультимедійні електронні посібники за модулями навчальної програми з   предмета “Фізична культура”.

Мультимедійні методичні матеріали за модулями навчальної програми з   предмета “Фізична культура”.

Відеозаписи майстер-класів, відкритих уроків з предмета “Фізична культура”.

 

ТЕМАТИКА
випускних робіт, творчих проектів, рефератів
для слухачів курсів підвищення кваліфікації
вчителів природничих дисциплін
«Інноваційні технології навчання шкільних дисциплін»

 

Аналіз змісту біологічного (хімічного, фізичного, географічного) складника нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Реалізація екологічної складової освітньої галузі «Природознавство» нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Формування ключових компетентностей учнів при вивченні хімії (фізики, біології, географії).

Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплін.

Формування предметних компетентностей учнів при вивченні хімії (фізики, біології, географії) відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Використання міжпредметних зв’язків при викладанні хімії (біології, географії, фізики).

Використання проектних технологій у сучасній природничій освіті.

Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії (біології, географії, фізики).

Технологія розвитку критичного мислення учнів при викладанні природничих дисциплін.

Комп’ютерна підтримка уроків хімії (фізики, біології, географії).

Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках (назва предмету) із використанням ІКТ.

Використання Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі.

Використання інтерактивної дошки при викладанні (назва предмету).

Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Методика використання електронних засобів навчального призначення у викладанні шкільних дисциплін (на прикладі свого предмету).

Шкільний експеримент як важлива складова забезпечення якості природничої освіти.

Шкільний експеримент як засіб створення проблемних ситуацій.

Організація науково-дослідницької діяльності школярів на уроках природничих дисциплін.

Система екологічної освіти учнів при вивченні природничих дисциплін.