Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент 
Спеціалізація
 Управління закладом освіти

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр
Кваліфікація – магістр з менеджменту; керівник організації, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Форма навчання – денна
Термін навчання – 1,5 роки на основі бакалавра (спеціаліста) з різних напрямків підготовки

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

 • Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності
 • Менеджмент організацій
 • Управління освітньою діяльністю в умовах становлення Нової української школи
 • Фінансово-економічний менеджмент
 • Управління персоналом закладу освіти
 • Проектний менеджмент в освіті
 • Управління інноваційною діяльності закладу освіти
 • Психологічні основи  управлінської діяльності
 • Гендерний підхід у системі роботи закладу освіти
 • Документообіг у закладі освіти
 • Аудит і оцінювання управлінськоі діяльності

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Комунікативна культури керівника закладу освіти
 • Гендерно-правова культура керівника закладу освіти
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи підприємницької діяльності
 • Глобалізація сучасного світу
 • Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції
 • Розвиток інформаційно-цифрової компетентності керівника закладу освіти
 • Маркетингова діяльність в управлінні закладом освіти
 • Основи конфліктології
 • Стратегічний менеджмент
 • Теоретико-методологічні основи прийняття управлінських рішень
 • PR-технології в управлінській діяльності

Студенти отримують необхідні для роботи:

ЗНАННЯ:

− державні документи, що регулюють організацію навчальної діяльності у закладі освіти;

− загальних засад управління у системі вищої школи та особливості управлінської діяльності у навчально-виховному процесі навчального закладу;

− з спеціальних дисциплін, що розкривають специфіку управлінської діяльності; − основних характеристик менеджера освіти;

− методик та засобів планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях;

− теоретичні основи планування навчальної діяльності та систему управління навчальним процесом;

УМІННЯ:

− організовувати власну управлінську працю;

− використовувати методику та засоби планування, проектування, інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях;

− здійснювати організацію заходів щодо створення соціально-психологічних умов діяльності колективу, заходів щодо дотримання правил корпоративної діяльності всіма працівниками закладу;

− застосовувати технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування;

− володіти технікою моніторингу результатів управлінської діяльності;

− здійснювати самоаналіз та коригування особистої діяльності як складової колективної діяльності;

− володіти сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації.