Цілі: повторити, узагальнити й сис­тематизувати знання про основ­ні класи неорганічних сполук, про їх склад, назви, класифіка­цію, фізичні властивості; підго­тувати учнів до тематичного оці­нювання з теми «Основні класи неорганічних сполук», закріпити вміння складати формули речо­вин за їх назвами й давати назви речовин за їх формулами; розпо­діляти сполуки по класах.

Мета:

Навчальна. Узагальнити й поглибити знання учнів про влас­тивості речовин, набуті в курсах «Природознав­ство», «Фізика» та під час вивчення теми «Речовина. Властивості речовин»; ознайомити учнів із методами вивчення хімічних сполук і явищ; дати поняття про спостереження та експеримент як методи дослідження в хімії; показати значення експерименту в хімічних дослідженнях; продовжити формування навичок безпечного поводження з речовинами та хімічним обладнанням.

Мета:

Навчальна: провести узагальнення  та систематизацію навчальних досягнень учнів із теми «Прості речовини. Метали й неметали», продовжити формування загальнонавчальних навичок.

Розвиваюча: сприяти розвитку пізнавального інтересу, пізнавальної активністі учнів шляхом внутрішньої мотивації до навчання, емоційної сфери, уважності, толерантності.

Виховна: сприяти формуванню наукового світогляду про єдність речовин, взаємозв’язок складу, будови та властивостей речовин та їх застосування, вести професійну орієнтацію.

Цілі: поглибити знання про хімічні властивості органічних речовин на прикладі хімічних властивостей спиртів; визначити вплив функціональної групи спиртів на їх хімічні властивості; розвивати вміння писати рівняння хімічних реакцій; формувати вміння підтримувати загальний діалог.

Цілі проведення заходу: ознайомити учнів із життям і діяльністю чудового вченого й талановитої людини Д. І. Менделєєва, видатними жінками-хіміками, їх внеском у розвиток науки; формувати естетичні смаки, учити розуміти мову кольору; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення хімії шляхом вивчення цікавих фактів про колір, фарби та їх значення в житті людини; показати взаємозв'язок хімії з біологією, образотворчим мистецтвом, історією, літературою, психологією; продемонструвати цікаві хімічні досліди; виховати почуття від-повідальності перед колективом, уміння передавати оптимальну інформацію товаришам.