Новий Державний стандарт початкової освіти для реалізації галузі «Суспільствознавство» пропонує до вивчення предмет «Я у світі». Він вивчається у 3-4 класах. Для засвоєння учбового матеріалу предмета «Я у світі» виділено по 1 годині.

         Вивчення предмету «Я у світі» сприяє:

 • формуванню життєвої компетентності дітей;
 • становленню кожного учня як особистості;
 • розширенню соціального досвіду учнів;
 • сприйняттю загальнолюдських цінностей, на яких базується життя соціуму;
 • формуванню активної життєвої позиції;
 • вихованню толератного відношенню до інакших поглядів на життя, культури, релігії;
 • розвитку творчих задатків і здібностей дітей.

Вивчення цього курсу в перспективі має на меті виховання майбутнього громадянина демократичної України, відданого своїй Вітчизні, законослухняного, господаря і справжнього патріота.

         При викладанні даного предмета вчителям МОНУ рекомендує користуватися підручниками таких авторів:

- О.В.Талгіна, Г.Ж.Іванова «Я у світі»;

- Н.М. Бібік «Я у світі».

Можна також користуватися інтернет-ресурсом osnova.com.ua/preview/book

 

Матеріал предмету «Я у світі»

         Предмет «Я у світі» включає такі теми: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина у світі». Саме така послідовність розташування навчального матеріалу, дозволяє формувати світогляд молодшого школяра. Дитина починає з усвідомлення себе, як частини соціуму, своєї родини, школи, у якій навчається, поступово переходячи до більш широких понять, таких як рідний край, Україна, світ в цілому.Що в результаті дає учневі можливість відчути себе не просто українцем, а майбутнім громадянином світу. Потрібно відмітити, що більше уваги було віддано етико-правовій тематиці.

При вивченні предмету акцент робиться на:

- усвідомленні важливості демократичних цінностей;

- засвоєнні культурних норм свого народу;

- усвідомленні взаємозв’язку між людиною і суспільством, їх значущості один для одного;

- набутті навичок використання різних соціальних ролей;

- утвердженні самоцінності людського життя.

         У Державному стандарті початкової освіти вказано, що «соціальна і громадянська компетентності як ключові мають міжпредметний характер, інтегруються за допомогою всіх освітніх галузей і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських навичок співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм». Тому предмет «Я у світі» має міжпредметний характер. Окремі аспекти  матеріалу, що вивчається частково намічені у предметах «Основи здоров’я»,«Читання». Але зміст матеріалу предмету «Я у світі» оригінальний і не повторює інші предмети, що вивчаються у початкових класах.

         Матеріал предмету «Я у світі»дібраний за принципами науковості, систематичності, доступності, відповідності життєвим реаліям і  базується на таких твердженнях:

 • любов до України, віра в її майбутнє, що притаманна кожному громадянину України;
 • життя кожного українця базується на цінностях,які властиві його народу;
 • майбутнє кожної дитини спрямоване на успіх (наведені приклади життя видатних українців минулого і сьогодення).

         Зміст предмету «Я у світі» має світоглядний характер.Знайомлячи дітей із цим предметом, вчитель має можливість спиратися на життєвий досвід дітей, дати їм можливість поглянути на світ з різних точок зору. Набуті знання і вміння повинні слугувати інструментом пізнання світу, знаходження свого місця в ньому, самовираження. Вчительформує не споживацький, адіяльнісний підхід до розгляду ситуацій, розв’язання проблем, які постають перед молодшими школярами. Це дозволить учням молодших класів займати активну життєву позиція, мати і висловлювати свою точку зору. Поступово педагог у взаємодії з батьками повинен створити таке соціокультурне середовище, яке спряло б формуванню демократичної, відповідальної, креативної особистості дитини, що шанує традиції свого народу, працює на його благо, дотримується законів суспільства.

         Матеріал предмету «Я у світі» дозволяє вчителю приділити значну увагу превентивному вихованню підростаючого покоління. Є можливість розглянути, проінсценувати, обговорити  різноманітні з правової точки зору ситуації, що сприятиме формування негативного ставлення до протиправних діянь. Для розгляду учнів представлено достатня кількість ситуацій, де вони повинні будуть сформувати своє ставлення, оцінити дії іншої людини і свої власні. Це сприятиме самовираженню, формуванню впевненості у собі, підвищенню самооцінки.

         Методи вивчення предмету «Я у світі»:

 • обговорення теми як пошукової задачі, які потрібно розв’язати на уроці;
 • організація практичної роботи учнів в парах і групах;
 • створення умов для пошуково-дослідницької роботи як на уроці, так і в позаурочний час;
 • діалог з учнем;
 • позитивне підкріплення, стимулювання добрих вчинків;
 • виконання проектних завдань.

         Підручник з предмету «Я у світі»:

         Підручник «Я у світі» найбільш повновідображає завдання і зміст предмета відповідно до Державного стандарту початкової освіти (галузь «Суспільствознавство»). У ньому також розкриті методи і прийоми досягнення навчальних результатів.

         Провідні функції підручника «Я у світі» реалізується комплексно:

 • співтворчість учнів і вчителя;
 • спільна праця по досягненню визначеної мети;
 • навчальний діалог;
 • гуманне ставлення до учнів;
 • здоров’язберігаючий підхід;
 • стимулювання розвитку творчих здібностей учнів.

         Рубрики підручника з даного предмету: перевірте, поміркуйте, запам’ятайте, обговоріть правила, придумайте рекламу тощо.

         Підручник подає зміст навчального матеріалу через розглядання сюжетної ситуації, історії вчинку, через життєву проблему або авторську розповідь, що відповідає віковим особливостям учнів 3-4 класів. Це дає можливість унаочнити навчальний процес, зробити зрозумілими для дітей складні явища і події, забезпечує емоційну участь дітей в процесі уроку.

         Ілюстративний матеріал підручника:

 • унаочнює зміст;
 • сприяє запам’ятовуванню інформації;
 • підтримує прагнення до творчості;
 • сприяє розвитку емоційно-вольової сфери.

         Прийоми роботи методичного апарата підручника:

 • поміркуйте і назвіть докази «за» і «проти»…;
 • зробіть припущення про те, що могло б трапитися, якби…;
 • придумай іншу кінцівку історії;
 • назвіть причини, чому сподобалося і чому не сподобалося…;
 • візьміть інтерв’ю в учня, який…;
 • вигадайте нове призначення для…;
 • напишіть оголошення про…;
 • створіть рекламу…
 • організуйте аукціон добрих справ… .

         Виконати проект, провести практичну роботу, поспостерігати і зробити висновки, дати оцінку, спираючись на власний життєвий досвід – саме система таких пізнавально-практичних завдань дозволяють засвоїти предмет «Я у світі». Це дозволяє впроваджувати діяльнісний підхід до навчання, формувати уявлення по соціум, в якому дитина живе.

         Важливо акцентувати увагу дітей на причинно-наслідкових зв’язках між вчинками і їх наслідками, між відношенням до людей і оточуючих до тебе.

         Особливості викладання предмету «Я у світі»

         Щоб зацікавити учнів початкових класів вивчення даного курсу, пропонуємо:

 • пропонування учням нестандартних навчальних завдань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій (методу проектів, рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій);
 • застосування нестандартних форм проведення уроків (урок-диспут, урок-вистава, урок-квест);
 • організація пошуково-дослідницької роботи дітей;
 • акцентування на взаємозв’язку матеріалу із подіями сьогодення (участь у акціях, флешмобах).

         Для розвитку особистості кожної дитини важливо заохочувати розвиток її здібностей, підтримувати намагання розв’язати проблемні ситуації, які виникають в навчанні, заохочувати прагнення до знань. Важливою частиною вивчення предмету «Я у світі» створення ситуації успіху в процесі оволодіння програмовим матеріалом.

Для створення ситуації успіху на уроках «Я у світі» потрібно:

 • створювати атмосферу співробітництва, де у кожного невеличке, але важливе завдання;
 • мотивувати кожний етап уроку;
 • уважно вислуховувати думки кожного учнями, якими легковажними вам вони не здавалися на перший погляд;
 • підтримувати похвалою добрим словом кожного учня, який доклав зусиль до спільного результату.

         Важливо всіляко заохочувати звернення учня до власного «Я», до використання життєвого досвіду, подолання труднощів, творення нового знання. Безумовно, необхідним елементом побудови навчального процесу є правильне оцінювання діяльності учнів, створення ситуації успіху в процесі оволодіння програмовим матеріалом.

Які труднощі можуть чекати при вивченні предмету «Я у світі»

 • некоректна постановка мети, що не сприймається учнями як можлива;
 • велика роль вчителя в проведенні уроку і мала участь учнів, що призводить до відсутності зацікавлення вивчення цього предмету;
 • перевантаження уроку словесними методами; краще більше залучати учнів до практично-дослідницької діяльності;
 • при розборі ситуацій перехід на особистості, що пригнічує окремих учнів;
 • відсутність справедливої оцінки результатів учнів;
 • мала частина діяльнісної частини уроку.

          Суспільствознавча галузь реалізується в навчально-виховному процесівід першого до одинадцятого класу. Це дає можливість для доступного, послідовного, цілеспрямованого формування світосприйняття учнів, ставлення їх як особистості.

         У 3-4 класі вивчення предмету «Я у світі» сприяє формуванню світогляду учнів, закладає фундамент для вивчення суспільствознавчої галузі в середній і старшій школі.